bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 448 | Lần tải 15
  • Download images Programming Windows Azure
  • Download images Programming Windows Azure
  • Download images Programming Windows Azure
  • Download images Programming Windows Azure
  • Download images Programming Windows Azure

Programming Windows Azure
Sriram Krishnan
Beijing · Cam
idge · Farnham · Köln · Sebastopol · Taipei · Tokyo
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Cuốn sách này được chia thành hai phần. Nửa đầu trình bày cách thức hoạt động của Windows Azure và làm thế nào để lưu trữ ứng dụng trên đó. Nửa sau tập trung vào khai thác các dịch vụ lưu trữ được cung cấp bởi Windows Azure và làm thế nào để lưu trữ dữ liệu trong đó.
777929.pdf
Kích thước: 6.62 mb
Lần tải: 0 lần
Download