• Download images Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu
  • Download images Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu
  • Download images Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu
  • Download images Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu
  • Download images Phân tích thiết kế phần mềm (hướng đối tượng) - Ch3. Mô Hình hoá yêu cầu

Chương
3:

hình
hóa
yêu
cầu
GVLT:
TS. Trần Minh Triết – ThS. Đặng Bình Phương
tmtriet@fit.hcmus.edu.vn dbphuong@fit.hcmus.edu.vn
1
Nội
dung

Mô hình hóa yêu cầu:

Lược đồ Use-case

Khái niệm Actor và Usecase

Ví dụ

Mô hình hóa các dòng dữ liệu của mỗi Use-case

Giới thiệu Mô hình DFD

Sử dụng mô hình DFD để mô hình hóa yêu cầu lưu trữ, tra cứu,
tính toán, kết xuất
2
Mở
đầu
Đặt
vấn
đề:

Các

tả
về
yêu
cầu
trong
giai
đoạn
xác
định
yêu
cầu:

Chỉ

tả
chủ
yếu
các
thông
tin
liên
quan
đến
việc
thực
hiện
các
nghiệp
vụ
trong
thế
giới
thực,
chưa
thể
hiện
õ
nét
việc
thực hiện các nghiệp vụ trên máy tính


tả
thông
quá
các
văn
ản
dễ
gây
a
nhầm
lẫn

không
trực quan


hình
hóa
yêu
cầu
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

770664.pdf
Kích thước: 893.3 kb
Lần tải: 0 lần
Download