bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 475 | Lần tải 59
  • Download images PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML
  • Download images PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML
  • Download images PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML
  • Download images PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML
  • Download images PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

GIÁO TRÌNH
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML
1
MỤC LỤC
ĐỀ MỤC
TRANG
01. LỜI TỰA .................................................................................................................3
02. MỤC LỤC ...............................................................................................................4
03. GIỚI THIỆU MÔN HOC........................................................................................5
04. CÁC HÌNH THỨC CHÍNH HỌC TẬP TRONG MÔN HỌC................................9
05. Bài 1 TỔNG QUAN VỀ OOAD VÀ UML...........................................................11
06. Bài 2 KHẢO SÁT HỆ THỐNG ............................................................................19
07. Bài 3 PHÂN TÍCH CÁC LỚP...............................................................................69
08. Bài 4 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ...........................................................................80
09. Bài 5 HỆ THỐNG VÀ HÀNH VI ĐỐI TƯỢNG..................................................94
10. Bài 6 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.............................................................................109
11. Bài 7 CÁC VẤN ĐỀ VỀ THIẾT KẾ VÀ THI HÀNH........................................116
12. Bài 8 GIỚI THIỆU VỀ RATIONAL ROSE .......................................................132
13. NỘI DUNG THỰC HÀNH.................................................................................170
14. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP............................................................158
15. THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN..........................................................................160
15. TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................162
2
BÀI 1
Tên bài : TỔNG QUAN VỀ OOAD VÀ UML
Mã bài : ITPRG3_16.1
Giới thiệu :
Giới thiệu về phân tích thiết kế hướng đối tượng (OOAD) và ngôn ngữ mô hình hợp nhất
(UML), các tiến trình OOAD, tiến
trình Objectory
Mục tiêu thực hiện:
Học xong bài này học viên có khả năng :
-
-
-
-
-
Phân biệt giữa phân tích và thiết kế.
Giải thích tầm quan trọng quá trình chu trình cuộc sống phần mềm.
Liệt kê được các ưu thế của việc sử dụng hướng đối tượng.
Mô tả vai trò của UML trong phân tích và thiết kế.
Liệt kê các giai đoạn và thành phần tiến trình của tiến trình Objectory.
Nội dung chính:
I.
Giới thiệu về OOAD và UML
1. Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Hướng đối tượng là thuật ngữ thông dụng hiện thời của ngành công nghiệp phần mềm. Các
công ty đang nhanh chóng tìm cách áp dụng và tích hợp công nghệ mới này vào các ứng dụng
của họ. Thật sự là đa phần các ứng dụng hiện thời đều mang tính hướng đối tượng. Nhưng
hướng đối tượng có nghĩa là gì?
Lối tiếp cận hướng đối tượng là một lối tư duy về vấn đề theo lối ánh xạ các thành phần trong
ài toán vào các đối tượng ngoài đời thực. Với lối tiếp cận này, chúng ta chia ứng dụng thành
các thành phần nhỏ, gọi là các đối tượng, chúng tương đối độc lập với nhau. Sau đó ta có thể
xây dựng ứng dụng bằng cách chắp các đối tượng đó lại với nhau. Hãy nghĩ đến trò chơi xây
lâu đài bằng các mẫu gỗ. Bước đầu tiên là tạo hay mua một vài loại mẫu gỗ căn bản, từ đó tạo
nên các khối xây dựng căn bản của mình. Một khi đã có các khối xây dựng đó, bạn có thể
chắp ráp chúng lại với nhau để tạo lâu đài. Tương tự như vậy một khi đã xây dựng một số đối
tượng căn bản trong thế giới máy tính, bạn có thể chắp chúng lại với nhau để tạo ứng dụng
của mình.
Xin lấy một ví dụ đơn giản: vấn đề rút tiền mặt tại nhà băng. Các “mẫu gỗ“ thành phần ở đây
sẽ là ánh xạ của các đối tượng ngoài đời thực như tài khoản, nhân viên, khách hàng, …Và ứng
dụng sẽ được sẽ được nhận diện cũng như giải đáp xoay quanh các đối tượng đó.
Phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng thực hiện theo các thuật ngữ và khái niệm
của phạm vi lĩnh vực ứng dụng (tức là của doanh nghiệp hay đơn vị mà hệ thống tương lai cần
phục vụ), nên nó tạo sự tiếp cận tương ứng giữa hệ thống và vấn đề thực ngoài đời. Trong ví
dụ bán xe ô tô, mọi giai đoạn phân tích thiết kế và thực hiện đều xoay quanh các khái niệm
như khách hàng, nhân viên bán hàng, xe ô tô, … Vì quá trình phát triển phần mềm đồng thời
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Hướng đối tượng là thuật ngữ thông dụng hiện thời của ngành công nghiệp phần mềm. Các 
công ty đang nhanh chóng tìm cách áp dụng và tích hợp công nghệ mới này vào các ứng dụng của họ. Thật sự là đa phần các ứng dụng hiện thời đều mang tính hướng đối tượng. Nhưng hướng đối tượng có nghĩa là gì? 
Lối tiếp cận hướng đối tượng là một lối tư duy về vấn đề theo lối ánh xạ các thành phần trong 
bài toán vào các đối tượng ngoài đời thực. Với lối tiếp cận này, chúng ta chia ứng dụng thành các thành phần nhỏ, gọi là các đối tượng, chúng tương đối độc lập với nhau. Sau đó ta có thể xây dựng ứng dụng bằng cách chắp các đối tượng đó lại với nhau. Hãy nghĩ đến trò chơi xây lâu đài bằng các mẫu gỗ. Bước đầu tiên là tạo hay mua một vài loại mẫu gỗ căn bản, từ đó tạo nên các khối xây dựng căn bản của mình. Một khi đã có các khối xây dựng đó, bạn có thể chắp ráp chúng lại với nhau để tạo lâu đài. Tương tự như vậy một khi đã xây dựng một số đối tượng căn bản trong thế giới máy tính, bạn có thể chắp chúng lại với nhau để tạo ứng dụng của mình. 
772931.pdf
Kích thước: 3.88 mb
Lần tải: 0 lần
Download