bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 211 | Lần tải 0
  • Download images NTFS Permission
  • Download images NTFS Permission
  • Download images NTFS Permission
  • Download images NTFS Permission
  • Download images NTFS Permission

“Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học”
CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT
Part 10 - NTFS Permission & Take Ownership
Như chúng ta đã biết khi chia sẻ tài nguyên qua mạng (Share) User sẽ chịu tác động của Permission
có quyền hay bị giới hạn quyền do Administrator phân quyền. Nhưng nó chỉ có tác dụng nếu User đó
từ máy Client truy cập vào còn nếu User đó ngồi trên Server thì mọi tác động của Share Permission
hoàn toàn vô nghĩa, vì thế để giới hạn quyền của User tại local người ta sử dụng NTFS Permission Khi
đó khi User truy cập vào một tài nguyên nào đó đó mạng sẽ chịu tác động của 2 Permission là Share
Permission & NTFS Permission Trong khi đó nếu truy cập tại local sẽ chỉ chịu tác động của NTFS
Permission
Điều kiện để sử dụng NTFS Permission là Partition của bạn phải dược format định dạng file system là
NTFS.
Bạn tạo một thư mục và Share nó với Share Name là Share
Sau đó bạn Set Permission là Everyone Full Control, như vậy mọi user truy cập qua mạng với tài
nguyên bên trong có toàn quyền
1 of 12
Sau đó tạo một số file & Folder tiêu biểu trong này
Tại tab Sercurity bạn tiến hành add 2 user gccom1 và gccom2 sau đó set cho user gccom1 có toàn
quyền Full Control
2 of 12
Và user gccom2 bị Deny Full Control
3 of 12
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

NTFS permission là các cấp độ truy cập chỉ khả dụng trên một Volume. Quyền truy cập NTFS cung cấp khả năng bảo mật cao hơn so với FAT và FAT32; nó cũng áp dụng cho cả những người làm việc tại máy tính lưu trữ dự liệu, lẫn người dùng truy cập thư mục hoặc tập tin qua mạng bằng cách kết nối thư mục dùng. Tài liệu này sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về NTFS permission.
772742.pdf
Kích thước: 2.27 mb
Lần tải: 0 lần
Download