bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:28 PM | Lần xem 382 | Lần tải 137

NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng
1
TIEÁP THEO PHAÀN I
Ñöôøng Taâm Ñaïo:
Moät trong ba ñöôøng chính trong baøn tay, naèm phía treân cao. Chæ tay naøy ñöôïc
goïi laø Taâm ñaïo.
Tuøy theo daïng theå vaø nhöõng daáu hieäu phuï trôï maø coù nhöõng keát luaän nhö sau:
-
Ñöôøng Taâm ñaïo daøi, roäng: tình caûm quaù doài daøo, ña tình (1).
-
Ñöôøng Taâm ñaïo chaïy suoát ngang qua caû baøn tay: ngöôøi quaù nhieàu tình caûm
nhöng thay ñoåi raát nhanh. Khi yeâu thöông thì voâ vaøn, nhöng khi gheùt khoâng
theå töôûng töôïng. Hay ghen, ña caûm. (2)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo coù nhöõng ñöôøng nhoû chaïy xeùo xuoáng ñöôøng trí ñaïo: Taùnh
hay chaùn chöôøng, thay ñoåi. (3)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo coù nhaùnh ôû cuoái ñöôøng nôi goø Moäc tinh chaïy queïo xuoáng
gaàn trí ñaïo: taùnh thích soáng veà quaù khöù. (4)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo quaù ngaén: ích kyû, laïnh luøng (neáu ñöôøng Taâm ñaïo nhaït
maûnh khaûnh cuõng vaäy). (5)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo coù cuø lao: hay lo nghó meät trí. (6)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo naèm gaàn saùt vôùi ñöôøng trí ñaïo: hay suy tính so ño, ích kyû.
(7)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo lan roäng nhöng khoâng ñaäm khoâng saâu: ngöôøi deã bò kích
ñoäng, mau caûm xuùc. (8)
-
Hai ñaàu ñöôøng Taâm ñaïo ñeàu coù nhaùnh cheû ñoâi: ngöôøi hieàn laønh, nhieàu tình
caûm. (9)
NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng
2
-
Taâm ñaïo phaân hai nhaùnh, moät höôùng veà Thoå tinh, moät höôùng veà trí ñaïo:
Ngöôøi baïn gaùi thöôøng coù tính hay nghi ngôø khoâng nhaát taâm.
Veà tình caûm thì:
-
Taâm ñaïo coù hai ñöôøng (Taâm ñaïo ñoâi): Tình caûm daït daøo. Tröôøng hôïp naøy
cuõng töông töï vôùi ñöôøng Taâm ñaïo daøi, roäng (coù nhieàu ñöôøng quyeän vaøo
nhau). (1)
-
Taâm ñaïo coù nhieàu chæ nhoû caét ngang: Giaøu tình caûm. (2)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo coù hai nhaùnh reõ: Moät ñi vaøo loùng cuoái (thöù ba) ngoùn troû,
moät ñi vaøo goø Moäc tinh: Trung thaønh thieát tha vôùi tình yeâu nhöng khoâng
gaëp ñöôïc cuoäc tình may maén toát laønh nhö yù muoán. (3)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo roõ raøng, phaân minh, khoâng roäng, khoâng heïp, khoâng quaù
ngaén, khoâng quaù daøi, khoâng quaù ñaäm, khoâng quaù môø, khoâng bò ñöôøng naøo
caét: Ngöôøi hieàn haäu, ñoan trang, trung thöïc.
-
Ñöôøng Taâm ñaïo chaïy töø vò trí naèm giöõa hai ngoùn troû vaø giöõa: Ñaây laø bieåu
hieän cuûa ngöôøi baïn gaùi ñaøng hoaøng, thöïc teá trong vaán ñeà tình caûm, khoâng
mô moäng, laõng maïn, bieát giöõ gìn haïnh phuùc löùa ñoâi. (6)
NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng
3
-
Neáu treân ñöôøng Taâm ñaïo coù cuø lao: tình yeâu khoâng troïn veïn, khoâng hôïp yù,
coù söï phaûn boäi trong tình yeâu. (1)
-
Neáu treân ñöôøng trí ñaïo coù cuø lao: heä thaàn kinh bò toån thöông coù theå ñau khoå
vì vaán ñeà tình caûm ñeán thaùc loaïn tinh thaàn. (2)
-
Neáu treân ñöôøng sinh ñaïo coù cuø lao: coù beänh naëng trong ñôøi. Neáu ñaàu ñöôøng
naøy coù cuø lao: môùi sanh ra ñaõ gaëp ñieàu khoâng may. (3)
-
Cuø lao treân ñöôøng Thaùi döông: caûn trôû söï phaùt trieån cuûa taøi naêng. (4)
-
Cuoái ñöôøng may maén coù cuø lao: Ngoaïi tình. (5)
-
Neáu cuø lao naèm giöõa ñöôøng ñònh maïng: maïnh veà tình duïc. (6)
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:28 PM


<p align="justify"><strong>Thuật xem chỉ tay l&agrave; một bộ m&ocirc;n thuộc l&atilde;nh vực t&igrave;m hiểu đời người. Bộ m&ocirc;n n&agrave;y được ph&aacute;t triển từ l&acirc;u đời.</strong></p>
<p align="justify">Để gi&uacute;p độc giả được mau hiểu, mau nhớ khi sử dụng s&aacute;ch. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; cố gắng r&uacute;t gọn vấn đề, tr&aacute;nh rườm r&agrave; d&ocirc;ng d&agrave;i, chỉ ghi c&oacute; &yacute; nghĩa của c&aacute;c dấu hiệu, đường n&eacute;t xuất hiện tr&ecirc;n b&agrave;n tay li&ecirc;n quan đến c&aacute;c l&atilde;nh vực n&agrave;o đ&oacute; m&agrave; th&ocirc;i (c&aacute; t&iacute;nh, c&ocirc;ng danh, địa vị, tiền bạc, t&agrave;i năng, t&igrave;nh cảm, sức khỏe, tuổi thọ, bệnh tật...). <br />
<br />
Ngo&agrave;i ra điều quan trọng l&agrave; để người xem c&oacute; thể lĩnh hội được ngay những g&igrave; đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i ch&uacute; trọng nhiều v&agrave;o h&igrave;nh vẽ để minh họa về h&igrave;nh ảnh chỉ tay hay dấu hiệu tr&ecirc;n chỉ tay n&oacute;i l&ecirc;n điều g&igrave;.<br />
<br />
Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn cũng như xin ph&eacute;p những t&aacute;c giả của s&aacute;ch t&igrave;m hiểu về chỉ tay để được tham khảo v&agrave; tổng hợp, nghi&ecirc;n cứu những g&igrave; m&agrave; qu&yacute; vị đ&atilde; bi&ecirc;n soạn. <br />
<br />
Ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng tập s&aacute;ch n&agrave;y sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p một phần trong việc nghi&ecirc;n cứu, t&igrave;m hiểu cũng như thực h&agrave;nh về khoa xem chỉ tay. Hy vọng kh&ocirc;ng những qu&yacute; vị c&oacute; thể tự t&igrave;m học được nhanh m&agrave; c&ograve;n c&oacute; khả năng xem cho ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; cho người kh&aacute;c.</p>
xemchitay2.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
xemchitay2.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download