bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 1109 | Lần tải 195
  • Download images NHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
  • Download images NHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
  • Download images NHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
  • Download images NHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
  • Download images NHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

17/03/2012
CHƯƠNG 1:
NHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
(SECURITIES MARKET)
www.dinhtienminh.net
Mục tiêu
Giúp sinh viên hiểu rõ Thị trường Tài chính là
gì, vai trò của nó đối với nền kinh tế một quốc
gia và cấu trúc của nó bao gồm những loại hình
thị trường gì.
Giúp
sinh
viên
hiểu
một
hình
thái
của
Thị
trường
Tài
chính,
đó

Thị
trường
Chứng
khoán, nó vận hành như thế nào và giúp ích gì
cho
nền
kinh
tế,
cho
doanh
nghiệp,
cũng
như
cho các Nhà Đầu tư.
2
Th.S Đinh Tiên Minh
1
17/03/2012
Nội dung
1. Thị trường Tài chính
2. Thị trường Chứng khoán
3
Th.S Đinh Tiên Minh
1. Thị trường Tài chính
Một số thuật ngữ về Tổ chức Tài chính:
Công ty Bảo hiểm (Insurance Company).
Công ty Chứng khoán (Securities Company).
Công ty Tài chính (Financial Company).
Ngân hàng Nhà nước (State Bank).
Ngân hàng Thương mại (Commercial Bank).
Ngân hàng Đầu tư (Investment Bank).
Quỹ Đầu tư (Investment Fund).
Quỹ Lương hưu (Supperanuation).
4
Th.S Đinh Tiên Minh
2
17/03/2012
1. Thị trường Tài chính (tt)
Một số thuật ngữ về Công cụ Tài chính:
Chứng khoán, Cổ phiếu
(Bond), Chứng chỉ Quỹ.
(Stock),
Trái
phiếu
Chứng chỉ Tiền gởi (Certificate of Deposit):
Nêu rõ số tiền gởi, kỳ hạn và lãi suất
Tín phiếu Kho bạc (Treasury Bill): Chứng
khoán có thời hạn không quá một năm.
Tín phiếu Công ty (Commercial Paper):
Chứng khoán ngắn hạn do các công ty rất có
uy tín phát hành.
Thỏa thuận mua lại (Acquisition agreement).
5
Th.S Đinh Tiên Minh
1. Thị trường Tài chính (tt)
1.1 Định nghĩa:

nơi
diễn
a
sự
luân
chuyển
vốn
từ
những
người

vốn
nhàn
ỗi
tới
những
người thiếu vốn.

nơi
mua
án,
trao
đổi
các
công
cụ
tài
chính: Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi,
cổ phiếu, trái phiếu…
6
Th.S Đinh Tiên Minh
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM


Mục tiêu

2

Giúp sinh viên hiểu rõ Thị trường Tài chính là

gì, vai trò của nó đối với nền kinh tế một quốc

gia và cấu trúc của nó bao gồm những loại hình

thị trường gì.

Giúp sinh viên hiểu một hình thái của Thị

trường Tài chính, đó là Thị trường Chứng

khoán, nó vận hành như thế nào và giúp ích gì

cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, cũng như

cho các Nhà Đầu tư.
 

.pdf 767903.pdf
Kích thước: 1.15 mb
Lần tải: 0 lần
Download