bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 665 | Lần tải 158
  • Download images Nhập môn  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  • Download images Nhập môn  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  • Download images Nhập môn  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  • Download images Nhập môn  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  • Download images Nhập môn  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nhập môn CNTT&TT
8 September 2013
N2K-HUST
Thông tin liên hệ
! Bộ môn KTMT: P502-B1
Nhập môn
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
! Phone: 091-358-5533
! E-mail: khanhnk@soict.hut.edu.vn
khanh.nguyenkim@hust.edu.vn
Introduction to ICT
! Bài giảng dwld tại: ftp://dce.hust.edu.vn/
(Information and Communication Technology)
khanhnk/ict
Nguyễn Kim Khánh
Bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Viện CNTT&TT, ĐHBK Hà Nội
Nhập môn CNTT&TT
2
N2K-HUST
N2K-HUST
Tài liệu tham khảo chính
Nội dung
1. 
2. 
3. 
Thimothy J. O’Leary, Linda J. O’Leary -
Computing Today – 2004.
WebSite: www.mhhe.com/it/ct05
Brian K. Williams, Stacey C. Sawyer -
Using Information Technology - 2003
Quách Tuấn Ngọc – Tin học cơ bản
Bài 1.
Bài 2.
Bài 3.
Bài 4.
Bài 5.
Bài 6.
Bài 7.
Giới thiệu chung
Dữ liệu trong máy tính
Các phép toán số học và logic
Kiến trúc máy tính
Phần cứng máy tính
Phần mềm máy tính
Mạng máy tính và Internet
Bài 8.
Lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 9.
Cơ sở dữ liệu
Bài 10. Hệ thống thông tin
Nhập môn CNTT&TT
3
Nhập môn CNTT&TT
4
Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN
1
Nhập môn CNTT&TT
8 September 2013
N2K-HUST
N2K-HUST
Nhập môn CNTT&TT
Nội dung
1. 
Khái niệm CNTT và TT
Bài 1
2. 
Máy tính và sự phát triển của máy tính
Giới thiệu chung
3. 
4. 
Hệ thống thông tin
Mạng máy tính và Internet
TS. Nguyễn Kim Khánh
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Nhập môn CNTT&TT
5
Nhập môn CNTT&TT
6
N2K-HUST
N2K-HUST
1. Khái niệm Công nghệ thông tin và Truyền thông
2. Máy tính và sự phát triển của máy tính
! Tin học (Informatics) hay Khoa học máy tính
(Computer Science) là ngành khoa học nghiên
cứu về máy tính (computer) và xử lý thông tin
trên máy tính.
! Định nghĩa máy tính: Máy tính (Computer) là
thiết bị thực hiện theo chương trình để nhận
dữ liệu vào, xử lý dữ liệu và tạo ra thông tin.
! Chương trình (program) là dãy các lệnh
! Công nghệ Thông tin - CNTT (Information
Technology - IT), hay Công nghệ Thông tin và
Truyền thông - CNTT&TT (Information and
Communication Technology - ICT) là sự kết
hợp của Tin học và Công nghệ truyền thông.
được lưu trong bộ nhớ để điều khiển máy
tính thực hiện theo.
"Máy tính hoạt động theo chương trình (phần
mềm).
Nhập môn CNTT&TT
7
Nhập môn CNTT&TT
8
Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN
2
Nhập môn CNTT&TT
8 September 2013
N2K-HUST
N2K-HUST
Mô hình cơ bản của máy tính
Phân loại máy tính
Các
thiết bị vào
(Input Devices)
Bộ xử lý
trung tâm
(Central
Processing Unit)
Các
thiết bị ra
(Output
Devices)
! Siêu máy tính (Supercomputers)
! Máy tính lớn (Mainframe Computers)
! Máy tính nhỏ (Minicomputers)
! Máy vi tính (Microcomputers)
Bộ nhớ chính
(Main Memory)
Nhập môn CNTT&TT
9
Nhập môn CNTT&TT
10
N2K-HUST
N2K-HUST
Các thế hệ máy tính
Máy tính dùng đèn điện tử
! Thế hệ thứ nhất: Máy tính dùng đèn điện
tử (1946-1955)
! 
ENIAC- Máy tính điện tử đầu tiên
! Electronic Numerical Intergato
And Compute
! Thế hệ thứ hai: Máy tính dùng transisto
(1956-1965)
! Dự án của Bộ Quốc phòng Mỹ, do
John Mauchly và John Prespe
Eckert ở Đại học Pennsylvania
! Thế hệ thứ ba: Máy tính dùng vi mạch SSI,
MSI và LSI (1966-1980)
! Thế hệ thứ tư: Máy tính dùng vi mạch
VLSI (1981 - 1990)
thiết kế.
! Bắt đầu từ 1943, hoàn thành 1946
! Nặng 30 tấn
! 18000 đèn điện tử và 1500 rơle
! 5000 phép cộng/giây
! Thế hệ thứ năm: Máy tính dùng vi mạch
ULSI (1991 - nay)
! Xử lý theo số thập phân
! Bộ nhớ chỉ lưu trữ dữ liệu
! Lập trình bằng cách thiết lập vị trí
của các chuyển mạch và các cáp
Nhập môn CNTT&TT
11
nối.
Nhập môn CNTT&TT
12
Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Gồm 10 bài: Bài 1. Giới thiệu chung Bài 2. Dữ liệu trong máy tính Bài 3. Các phép toán số học và logic Bài 4. Kiến trúc máy tính Bài 5. Phần cứng máy tính Bài 6. Phần mềm máy tính Bài 7. Mạng máy tính và Internet Bài 8. Lập trình và ngôn ngữ lập trình Bài 9. Cơ sở dữ liệu Bài 10. Hệ thống thông tin
.pdf 772526.pdf
Kích thước: 7.39 mb
Lần tải: 0 lần
Download