bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 532 | Lần tải 40
  • Download images Nhập môn Công nghệ học Phần mềm
  • Download images Nhập môn Công nghệ học Phần mềm
  • Download images Nhập môn Công nghệ học Phần mềm
  • Download images Nhập môn Công nghệ học Phần mềm
  • Download images Nhập môn Công nghệ học Phần mềm

Nhập
môn
Công
nghệ
học
Phần
mềm
(Introduction
to
Software
Engineering)
Department
of
Software
Engineering
Faculty
of
Information
Technology
Hanoi
University
of
Technology
TEL: 04-8682595
FAX:
04-8692906
Email: cnpm@it-hut.edu.vn
HUT, Falt. of
IT
Dept. of SE, 2001
SE-I.1
Cấu
trúc
môn
học

45
tiết
+
1
Đồ
án
môn
học

Cần
những
kiến
thức
căn
ản
về
CNTT

Cung
Công
cấp những nguyên lý chung về
nghệ học Phần mềm (CNHPM)

Cung cấp kiến thức để học các môn
chuyên ngành hẹp như Phân tích và thiết
kế phần mềm, Xây dựng và đánh giá
phần mềm, Quản trị dự án phần mềm,...
HUT, Falt. of
IT
Dept. of SE, 2001
SE-I.2
Cấu
trúc
môn
học
(tiếp)

Nội
dung:
gồm
6
phần
với
11
chương

Giới
thiệu
chung
về
CNHPM
(3
uổi)

Quản

dự
án
PM
(2b)

Yêu
cầu
người
dùng
(1b)

Thiết
kế

lập
trình
(2b)

Kiểm
thử

ảo
trì
(2b)

Chủ
đề
nâng
cao

tổng
kết
(1b+1b)

Đánh
giá:
Thi
hết
môn
+
Đồ
án
môn
học
HUT, Falt. of
IT
Dept. of SE, 2001
SE-I.3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Cung cấp những nguyên lý chung về Công nghệ học Phần mềm (CNHPM) Cung cấp kiến thức để học các môn chuyên ngành hẹp như Phân tích và thiết kế phần mềm, Xây dựng và đánh giá phần mềm, Quản trị dự án phần mềm,...
.pdf 774254.pdf
Kích thước: 516.47 kb
Lần tải: 0 lần
Download