bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 303 | Lần tải 12
  • Download images Ngân hàng thương mại
  • Download images Ngân hàng thương mại
  • Download images Ngân hàng thương mại
  • Download images Ngân hàng thương mại
  • Download images Ngân hàng thương mại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH
KHOA NGÂN HÀNG
279 Nguyễn Tri Phương, phường 05, Quận 10, TP. HồChí Minh.
Telephone: +84.8.8551776, +84.8.8530561 – Fascimile: +84.8.8551777
Email: bankingfaculty@ueh.edu.vn - Website:
http://www.fob.ueh.edu.vn/
Baøi
giaûng
chuyeân
ñeà
NGAÂN
HAØNG
THÖÔNG
MAÏI
Người trình baøy:
PGS.
TS.
Trần
Hoaøng
Ngaân
ngankdtt@yahoo.com,
ngannh@ueh.edu.vn,
MOÂN
HOÏC
NGHIEÄP
VUÏ
NGAÂN
HAØNG
THÖÔNG
MAÏI
Moân
hoïc
NVNH
giuùp
hoïc
vieân
tìm
hieåu
chuyeân
saâu
caùc
nghieäp
vuï
cuûa
ngaân
haøng:
huy
ñoäng
voán,
dòch
vuï
cuûa
ngaân
haøng,
tín
duïng,
aûo
laõnh,
thanh
toaùn...
vaø
caùc
nghieäp
vuï
ngaân
haøng
treân
thò
tröôøng
taøi
chính.
Töø
ñoù
giuùp
hoïc
vieân
gaén
hoaït
ñoäng
cuûa
doanh
nghieäp
vôùi
nhöõng
dòch
vuï
cuûa
ngaân
haøng
moät
caùch
thuaän
lôïi
vaø
nhanh
choùng.
Noäi
dung
moân
hoïc
ao
goàm
4
chöông:
Chöông
moät:
Toång
quan
veà
ngaân
haøng
thöông
maïi
Chöông
hai:
Nghieäp
vuï
huy
ñoäng
voán
vaø
caùc
dòch
vuï
taøi
chính
cuûa
ngaân
haøng
thöông
maïi.
Chöông
a:
Hoaït
ñoäng
tín
duïng
cuûa
NHTM
Chöông
oán:
Nghieäp
vuï
ngaân
haøng
thöông
maïi
treân
thò
tröôøng
hoái
ñoaùi
vaø
thò
tröôøng
chöùng
khoaùn.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Slide bài giảng về "Ngân hàng thương mại". Slide này giúp bạn đọc nắm bắt về tổng quan ngân hàng thương mại, cơ cấu, nhiệm vụ, chức năng tổ chức của ngân hàng như thế nào.
775221.pdf
Kích thước: 301.74 kb
Lần tải: 0 lần
Download