bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 193 | Lần tải 1
  • Download images Năng suất và 5S - Bí mật sự thành công tại Nhật Bản
  • Download images Năng suất và 5S - Bí mật sự thành công tại Nhật Bản
  • Download images Năng suất và 5S - Bí mật sự thành công tại Nhật Bản
  • Download images Năng suất và 5S - Bí mật sự thành công tại Nhật Bản
  • Download images Năng suất và 5S - Bí mật sự thành công tại Nhật Bản

Năng
suất

5S

mật
sự
thành
công
tại
Nhật
ản
10/11/2006
Hội thảo chia sẻ kinh
Hajime SUZUKI
nghiệm T11/2006
Chuyên gia
JICA, VJCC Hà Nội
1
Làm
thế
nào
người
Nhật
đã
thành
công
trong
các
ngành
công
nghiệp
?
1.
Định
hướng
khách
hàng
2.
Quan
niệm
về
năng
suất
3.
Thực
hành
những
điều

ản
nhất
4.
Tích
hợp
các
hoạt
động
Hội thảo chia sẻ kinh
Hajime SUZUKI
nghiệm T11/2006
Chuyên gia
JICA, VJCC Hà Nội
2
Định
hướng
khách
hàng
1.
Thỏa
mãn
khách
hàng
Chất lượng &
Công
ty
số lượng
Khách
hàng
2.
Công
đoạn
sau

khách
hàng
Chất lượng &
số lượng
Chất lượng &
số lượng
Tinh
chế
Lắp
áp
Nguội
Hội thảo chia sẻ kinh
Hajime SUZUKI
nghiệm T11/2006
Chuyên gia
JICA, VJCC Hà Nội
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Bài viết trả lời câu hỏi "Làm thế nào người Nhật đã thành công trong các ngành công nghiệp?"
775102.pdf
Kích thước: 7.78 mb
Lần tải: 0 lần
Download