bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:51 PM | Lần xem 287 | Lần tải 5
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:51 PM

Câu l: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:a. Lãi suất cố định b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công tyc. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đôngd. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào cống tyCâu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:a. 60 USD b. 600 USD c. 570 USD d. 500 USDCâu 3: Cổ phiếu quỹ:a. Được chia cổ tức.b. Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường.c. Người sở hữu có quyền biểu quyết.d. Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành.Câu 4: Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấpa. Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế.b. Làm tăng lượng tiền trong lưu thống.c. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông.d. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết địnhCâu 5: Thị trường thứ cấpa. Là nơi các doanh nghiệp huy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành CP và TPb. Là nơi mua bán các loại CK kém chất lượng.c. Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành.d. Là thị trường chứng khoán kém phát triển
.pdf 791221.pdf
Kích thước: 11.32 mb
Lần tải: 0 lần
Download