• Download images Mức thu lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản - Văn bản pháp luật
  • Download images Mức thu lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản - Văn bản pháp luật

Mức thu lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC
ngày 31/7 /2008
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
TT
TÊN LỆ PHÍ
ĐƠN VỊ
MỨC THU
(đ)
1
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo
đ/ lần cấp
40.000
vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực
phẩm thủy sản
2
Giấy chứng nhận áp dụng chương trình quản
đ/lần cấp
40.000
lý chất lượng theo HACCP
3
Giấy chứng nhận chất lượng và chứng thư vệ
đ/ lần cấp
40.000
sinh cho lô hàng thủy sản.
4
Giấy chứng nhận kết quả kiểm nghiệm các
đ/ lần cấp
10.000
chỉ tiêu đơn lẻ theo yêu cầu của khách hàng
5
Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai
đ/ lần cấp
40.000
mảnh vỏ
6
Lệ phí cấp giấy chứng nhận tên gọi xuất xứ
đ/ lần cấp
40.000
nước mắm
Chú thích:
HACCP là Chương trình kiểm soát chất lượng dựa vào phân tích
mối nguy và kiểm soát tại điểm tới hạn.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:55 AM

.pdf 786526.pdf
Kích thước: 115.84 kb
Lần tải: 1 lần
Download