bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM | Lần xem 560 | Lần tải 10
Một số trang học TOEFL hay
Đối với các bạn luyện thi TOEFL iBT, việc tìm kiếm được cho mình một nguồn tài liệu đảm
ảo, gần với đề thi là một điều khá vất vả. Sau đây VnDoc sẽ giới thiệu cho các bạn một số tài
nguyên về tài liệu để luyện thi TOEFL hoàn toàn đáng tin cậy.
TOEFL iBT là bài thi để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh một cách toàn diện với đầy đủ 4
kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết của người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong môi
trường học thuật.
1) Trang web TOEFL Go Anywhere (www.TOEFLGoAnywhere.org):
Đây là trang web TOEFL chính thức, được thiết kế riêng cho các thí sinh dự thi TOEFL và
thường xuyên được cập nhật với các tài nguyên và công cụ luyện thi mới. Tại đây, thí sinh có thể
truy cập các câu hỏi mẫu, hướng dẫn luyện thi TOEFL chính thức, tìm kiếm các cơ sở đào tạo
chấp nhận kết quả thi TOEFL và tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với kết quả thi.
Bên cạnh đó sau khi là thành viên của trang TOEFL Go Anywhere các bạn hãy theo đường link:

http://www.toeflgoanywhere.org/user/toefl-journey
Để tìm hiểu Chương trình TOEFL Journey: Chương trình tạo ra một trải nghiệm mang tính cá
nhân phù hợp với những quan tâm khi học tập ở nước ngoài mà học viên đã phản ảnh và giai
đoạn nhất định của quá trình thi. Chương trình này còn giúp kết nối với nhiều tài nguyên khác
nhau, bao gồm những hướng dẫn hữu ích về cách sống ở nước ngoài, thông tin hướng dẫn xin
visa du học và các cơ hội xin học bổng cũng như là những nội dung email hữu ích và kịp thời
được cá nhân hoá phù hợp với chuyến đi của học viên.

www.toeflgoanywhere.org/content/what-expect-test-day
Xem đoạn video “Chào mừng bạn đến với trang web của kỳ thi TOEFL iBT” dài 6 phút này để
làm quen với các thủ tục đăng ký, kiểm tra thí sinh vào phòng thi và quá trình thi TOEFL.
2) TOEFL iBT Quick Prep (www.ets.org/toefl/quickprep):
Thí sinh luôn mong muốn có thêm các câu hỏi thi mẫu từ ETS, địa chỉ này cung cấp các câu hỏi
thi đã được sử dụng trong các kỳ thi TOEFL trước đây để giúp sinh viên ôn luyện cho kỳ thi.
3) Các video “Inside the TOEFL Test” (www.ets.org/toefl/video_li
ary/):
Chuỗi video gồm 5 phần nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các phần thi Viết và Nói của kỳ thi
TOEFL để thí sinh làm quen với cách thức đánh giá.
4) TOEFL Test Prep Planner (www.ets.org/toefl/planner):
Kế hoạch ôn thi TOEFL 8 tuần để giúp thí sinh làm quen với cấu trúc của kỳ thi TOEFL và nắm
được thông tin về các tài nguyên sẵn có.
5) Điểm số Lexile từ MetaMetrics
Căn cứ vào mức độ kết quả phần kỹ năng Đọc TOEFL của thí sinh, một điểm số Lexile có thể
giúp thí sinh lựa chọn các tài liệu luyện đọc theo chủ đề phù hợp với độ khó cần thiết để phát
triển kỹ năng đọc của thí sinh.
6) Kênh TOEFL TV trên YouTube
Cung cấp các đoạn video dễ dàng truy cập, có nội dung chia sẻ về những kinh nghiệm thực hành
tối ưu và những chỉ dẫn ôn luyện cho kỳ thi TOEFL từ các giáo viên tiếng Anh, các học viên đã
từng tham gia thi TOEFL và đại diện của các tổ chức đào tạo chấp nhận kết quả thi TOEFFL
được cung cấp để hỗ trợ học viên.
Trên đây là một số trang web hay dành cho các bạn ôn thi TOEFL, mong rằng những giới
thiệu này sẽ giúp ích các bạn trong quá trình học tập và luyện thi TOEFL nói chung và
tiếng Anh nói riêng.
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM


<h2 style="text-align: justify;">Một số trang học TOEFL hay</h2>
<blockquote>
<p><a href="http://vndoc.com/check-your-english-vocabulary-for-toefl/download" target="_blank"><strong>Check Your English Vocabulary for TOEFL</strong></a></p>
<p><a href="http://vndoc.com/building-skills-for-the-toefl-ibt-beginning/download" target="_blank"><strong><strong>Building Skills For The TOEFL iBT Beginning (PDF+Audio)</strong></strong></a></p>
<p><a href="http://vndoc.com/22000-tu-vung-thi-toefl-ielts-cua-harold-levine/download" target="_blank"><strong><strong><strong>22000 từ vựng thi TOEFL, IELTS của Harold Levine</strong></strong></strong></a></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Đối với c&aacute;c bạn luyện thi TOEFL iBT, việc t&igrave;m kiếm được cho m&igrave;nh một nguồn t&agrave;i liệu đảm bảo, gần với đề thi l&agrave; một điều kh&aacute; vất vả. Sau đ&acirc;y VnDoc sẽ giới thiệu cho c&aacute;c bạn một số t&agrave;i nguy&ecirc;n về t&agrave;i liệu để luyện thi TOEFL ho&agrave;n to&agrave;n đ&aacute;ng tin cậy v&agrave; miễn ph&iacute;</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">TOEFL iBT l&agrave; b&agrave;i thi để đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng sử dụng tiếng Anh một c&aacute;ch to&agrave;n diện với đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe, N&oacute;i, Đọc, Viết của người sử dụng tiếng Anh như ng&ocirc;n ngữ thứ hai trong m&ocirc;i trường học thuật. Do t&iacute;nh chất v&agrave; h&igrave;nh thức thi của TOEFL m&agrave; việc t&igrave;m kiếm t&agrave;i liệu tr&ecirc;n mạng l&agrave; kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng. Mời c&aacute;c bạn tham khảo một số trang web uy t&iacute;n về TOEFL dưới đ&acirc;y để c&oacute; được t&agrave;i nguy&ecirc;n hay d&agrave;nh cho bản th&acirc;n cũng như học TOEFL online hiệu quả.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="line-height: 1.5em;">1) Trang web<a href="http://www.toeflgoanywhere.org/" target="_blank"> TOEFL Go Anywhere</a>&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; trang web TOEFL ch&iacute;nh thức, được thiết kế ri&ecirc;ng cho c&aacute;c th&iacute; sinh dự thi TOEFL v&agrave; thường xuy&ecirc;n được cập nhật với c&aacute;c t&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng cụ luyện thi mới. Tại đ&acirc;y, th&iacute; sinh c&oacute; thể truy cập c&aacute;c c&acirc;u hỏi mẫu, hướng dẫn luyện thi TOEFL ch&iacute;nh thức, t&igrave;m kiếm c&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo chấp nhận kết quả thi TOEFL v&agrave; t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về c&aacute;c y&ecirc;u cầu đối với kết quả thi.</p>
<p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; sau khi l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của trang TOEFL Go Anywhere c&aacute;c bạn h&atilde;y theo đường link:&nbsp;</p>
<ul>
<li><em style="line-height: 1.5em;"><strong>http://www.toeflgoanywhere.org/user/toefl-journey</strong></em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Để t&igrave;m hiểu&nbsp;<strong>Chương tr&igrave;nh TOEFL Journey</strong>:&nbsp;Chương tr&igrave;nh tạo ra một trải nghiệm mang t&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n ph&ugrave; hợp với những quan t&acirc;m khi học tập ở nước ngo&agrave;i m&agrave; học vi&ecirc;n đ&atilde; phản ảnh v&agrave; giai đoạn nhất định của qu&aacute; tr&igrave;nh thi. Chương tr&igrave;nh n&agrave;y c&ograve;n gi&uacute;p kết nối với nhiều t&agrave;i nguy&ecirc;n kh&aacute;c nhau, bao gồm những hướng dẫn hữu &iacute;ch về c&aacute;ch sống ở nước ngo&agrave;i, th&ocirc;ng tin hướng dẫn xin visa du học v&agrave; c&aacute;c cơ hội xin học bổng cũng như l&agrave; những nội dung email hữu &iacute;ch v&agrave; kịp thời được c&aacute; nh&acirc;n ho&aacute; ph&ugrave; hợp với chuyến đi của học vi&ecirc;n.</p>
<ul>
<li><strong><em><span style="line-height: 1.5em;">www.toeflgoanywhere.org/content/what-expect-test-day</span></em></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Xem đoạn video <span>&ldquo;Ch&agrave;o mừng bạn đến với trang web của kỳ thi TOEFL iBT&rdquo;</span>&nbsp;d&agrave;i 6 ph&uacute;t n&agrave;y để l&agrave;m quen với c&aacute;c thủ tục đăng k&yacute;, kiểm tra th&iacute; sinh v&agrave;o ph&ograve;ng thi v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh thi TOEFL.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2) <a href="http://www.ets.org/toefl/ibt/prepare/quick_prep" target="_blank">TOEFL iBT Quick Prep</a> (www.ets.org/toefl/quickprep):</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Th&iacute; sinh lu&ocirc;n mong muốn c&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c c&acirc;u hỏi thi mẫu từ ETS, địa chỉ n&agrave;y cung cấp c&aacute;c c&acirc;u hỏi thi đ&atilde; được sử dụng trong c&aacute;c kỳ thi TOEFL trước đ&acirc;y để gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n &ocirc;n luyện cho kỳ thi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3) <a href="http://www.ets.org/toefl/ibt/about/video_library/" target="_blank">C&aacute;c video &ldquo;Inside the TOEFL Test</a>&rdquo; (www.ets.org/toefl/video_library/):</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Chuỗi video gồm 5 phần nhằm cung cấp th&ocirc;ng tin chi tiết về c&aacute;c phần thi Viết v&agrave; N&oacute;i của kỳ thi TOEFL để th&iacute; sinh l&agrave;m quen với c&aacute;ch thức đ&aacute;nh gi&aacute;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4) <a href="http://www.ets.org/c/13910/index.html" target="_blank">TOEFL Test Prep Planner </a>(www.ets.org/toefl/planner):</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Kế hoạch &ocirc;n thi TOEFL 8 tuần để gi&uacute;p th&iacute; sinh l&agrave;m quen với cấu tr&uacute;c của kỳ thi TOEFL v&agrave; nắm được th&ocirc;ng tin về c&aacute;c t&agrave;i nguy&ecirc;n sẵn c&oacute;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5) Điểm số<a href="https://lexile.com/toefl/" target="_blank"> Lexile từ MetaMetrics</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Căn cứ v&agrave;o mức độ kết quả phần kỹ năng Đọc TOEFL của th&iacute; sinh, một điểm số Lexile c&oacute; thể gi&uacute;p th&iacute; sinh lựa chọn c&aacute;c t&agrave;i liệu luyện đọc theo chủ đề ph&ugrave; hợp với độ kh&oacute; cần thiết để ph&aacute;t triển kỹ năng đọc của th&iacute; sinh.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6)<a href="https://www.youtube.com/user/TOEFLtv" target="_blank"> K&ecirc;nh TOEFL TV tr&ecirc;n YouTube</a>&nbsp;</strong><br />Cung cấp c&aacute;c đoạn video dễ d&agrave;ng truy cập, c&oacute; nội dung chia sẻ về những kinh nghiệm thực h&agrave;nh tối ưu v&agrave; những chỉ dẫn &ocirc;n luyện cho kỳ thi TOEFL từ c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n tiếng Anh, c&aacute;c học vi&ecirc;n đ&atilde; từng tham gia thi TOEFL v&agrave; đại diện của c&aacute;c tổ chức đ&agrave;o tạo chấp nhận kết quả thi TOEFFL được cung cấp để hỗ trợ học vi&ecirc;n.&nbsp;</p>
<div class="left">
<p><strong>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số trang web hay d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn &ocirc;n thi TOEFL, mong rằng những giới thiệu n&agrave;y sẽ gi&uacute;p &iacute;ch c&aacute;c bạn trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; luyện thi TOEFL n&oacute;i chung v&agrave; tiếng Anh n&oacute;i ri&ecirc;ng.</strong></p>
</div>
Mot-so-trang-hoc-toefl-ha ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Mot-so-trang-hoc-toefl-ha ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Mot-so-trang-hoc-toefl-ha ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download