bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 463 | Lần tải 62
  • Download images MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER
  • Download images MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER
  • Download images MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER
  • Download images MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER
  • Download images MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER

GIÁO TRÌNH
MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER
MỤC LỤC
ĐỀ MỤC
TRANG
1. LỜI TỰA .........................................................................................................3
2. MỤC LỤC .......................................................................................................4
3. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC..........................................................................6
4. CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔN HỌC .......................9
Bài 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH Client/Server .......................................10
1.1 Các kiến thức tổng quan về cơ sở dữ liệu......................................................11
1.2 Các giai đoạn phát triển của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. ..........................11
1.3 Giới thiệu về mô hình Client serve
và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ cho mô hình Client/Server............11
1.4 Các đặc trưng của mô hình Client/server ......................................................12
BÀI 2: CẤU HÌNH CƠ SƠ DỮ LIỆU CLIENT/SERVER
.........................13
2.1 Tổng quan về cấu trúc Client/Server.............................................................14
2.2 Các tầng cấu trúc............................................................................................14
2.3 Các mô hình dữ liệu của hệ thống Client/Server...........................................15
BÀI 3: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER
........................19
3.1 Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server...........................................20
3.2 Cài đặt SQL Server........................................................................................21
3.3 Các thành phần cua Sql Server......................................................................26
3.4 Các thao tác cơn bản trên môi trường SQL Server........................................28
BÀI 4: CÁC THAO TÁC TRÊN SQL SERVER
..........................................30
4.1 Đăng nhập vào SQL Server...........................................................................32
4.2 Các thành phần của SQL Server ...................................................................33
4.3 Các kiểu dữ liệu trong SQL Server ...............................................................34
4.4 Tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server .............................................................35
2
4.5 Tạo
ảng
trong SQL Server ........................................................................36
4.6 Tạo quan hệ trong SQL Server .....................................................................39
4.7 Nhập dữ liệu trong SQL Server ....................................................................42
BÀI
5:
THIẾT
KẾ,
BẢO
TRÌ

PHÁT
TRIỂN

HÌNH
CLIENT/SERVER.............................................................................................44
5.1 Đọc hồ sơ thiết kế cơ sở dữ liệu ....................................................................46
5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu hoàn hảo ứng dụng cơ sở dữ liệu...............................46
5.3 Bảo mật cơ sở dữ liệu....................................................................................46
5.4 Chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ các nguồn cơ sở dữ liệu....................................53
5.5 Sao lưu dự phòng cơ sở dữ lịêu.....................................................................58
5.6 Bảo trì cơ sở dữ liệu.......................................................................................60
BÀI 6: LẬP TRÌNH TRÊN SQL SERVER ....................................................62
6.1 Các câu lệnh SQL Server...............................................................................63
6.2 Lập tin batch ..................................................................................................77
6.3 Stored Procedure ...........................................................................................80
6.4 Trigger............................................................................................................88
BÀI 7: KẾT NỐI ỨNG DỤNG VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU.................................103
7.1 ODBC, JDBC.................................................................................................103
7.2 ADO...............................................................................................................108
7.3 Data Environment..........................................................................................110
7.4 OLE_DB........................................................................................................118
7.5 Lập trình được trên các đối tượng Record Set...............................................120
THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN........................................................................123
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................124
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Ngôn ngữ CSDL được cài đặt khác nhau đối với các hệ quản trị CSDL khác nhau, tuy nhiên đều phải theo một chuẩn (Standard) nhất định. Bài học này sẽ cung cấp cho các học viên các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language - SQL) CSDL, những cú pháp lệnh đã được chuẩn hóa trong hầu hết các hệ quản trị CSDL (DBMS)
.pdf 772929.pdf
Kích thước: 1.8 mb
Lần tải: 0 lần
Download