bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 339 | Lần tải 4
  • Download images MICROSOFT .NET :MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  • Download images MICROSOFT .NET :MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  • Download images MICROSOFT .NET :MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  • Download images MICROSOFT .NET :MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  • Download images MICROSOFT .NET :MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM

.
i
t
l
trì
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN
Chương
1.
Môi
trường
lập
trình
Hoàng Hữu Việt - IT Faculty, Vinh University
Email: viethh.vinhuni@gmail.com
2007
C# Programming, 2nd edition.
i
Nội
dung
Hoàng Hữu Việt

Giới
thiệu

Môi
trường
lập
trình


dụ

Một
số
khái
niệm
2007
Bộ
môn
Các
Hệ
thống
Thông
tin
Slide 2
i i
t i
Giới
thiệu
Hoàng Hữu Việt

Visual
Studio
.NET

Môi
trường
phát
triển
tích
hợp
của
Microsoft

Chương
nhau
trình
viết
trong
nhiều
ngôn
ngữ
khác

Visual
C#

Visual
C++

VB.NET

Được
công

vào
tháng
7
năm
2000

Visual
C#

Là ngôn ngữ hướng đối tượng, lập trình
và dựa trên ngôn ngữ C, C++ và Java
trực
quan
2007
Bộ
môn
Các
Hệ
thống
Thông
tin
Slide 3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

MICROSOFT .NET :MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM Hoàng Hữu Việt Giới thiệu Môi trường lập trình Ví dụ Một số khái niệm


.pdf 770946.pdf
Kích thước: 375.86 kb
Lần tải: 0 lần
Download