• Download images Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Mẫu văn bản
mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi
trường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo
vệ môi trường)
… (1) …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ...
(Địa danh), ngày… tháng … năm …
V/v ủy quyền xác nhận đăng ký bản cam
kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2)
…”
Kính gửi: Ủy ban nhân dân … (3) …
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …” gửi
kèm theo Công văn số … ngày … tháng … năm … của Ủy ban nhân dân … (3) …, Ủy ban nhân dân … (1)
… chấp thuận ủy quyền cho quý Ủy ban tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường này.
Đề nghị Ủy ban nhân dân … (3) … thực hiện đúng các yêu cầu sau đây:
1. Tổ chức việc xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) cho Dự án theo đúng quy
định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường (Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm
2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8
năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường và Thông tư số …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường).
2. Sau khi hoàn thành việc xác nhận, gửi hồ sơ đã xác nhận về Ủy ban nhân dân … (1) … và các cơ quan
liên quan theo quy định tại Thông tư số …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … nêu trên.
3. Thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hoạt động về bảo vệ môi trường của Dự án theo quy định của pháp
luật hiện hành.
… (4) …
Nơi nhận:
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
- Như trên;
- Chủ dự án;
-
- Lưu …
Ghi chú:
(1) Ủy ban nhân dân cấp huyện; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền; (4)
Thủ trưởng – người thay mặt Ủy ban nhân dân cấp huyện (1).
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

.pdf 782225.pdf
Kích thước: 141.36 kb
Lần tải: 0 lần
Download