bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 178 | Lần tải 0

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày tháng năm 20...., tại trụ sở Văn phòng công chứng ......................., địa chỉ: Số ...................................................................................................................................
Tôi là: ...................., sinh ngày........................, chứng minh nhân dân số .....................do Công an ...............cấp ngày......................., đăng ký hộ khẩu thường trú tại ................................................................................................................................................
Tôi là người thừa kế theo ...............................của ông/bà ...................chết ngày ...............theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân ...............................cấp ngày . .....................................................................................................................................
Tài sản mà tôi được thừa kế là: .............................................................................................
Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.
Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Người từ chối nhận tài sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay, ngày ........... tháng ..............năm ...........................tại trụ sở Văn phòng công chứng ...............
Tôi, Nguyễn Văn A - Công chứng viên Văn Phòng Công chứng..................................., thành phố ........... ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do
Ông ........................................lập;
Ông có tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú tại:

+ Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

+ Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

+ Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành ...bản chính (mỗi bản chính gồm tờ, trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế bản chính; lưu tại Phòng Công chứng Gia Khánh thành phố Hà Nội 01bản chính.

Số công chứng Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

.doc 781937.doc
Kích thước: 37 kb
Lần tải: 0 lần
Download