bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM | Lần xem 475 | Lần tải 5
  • Download images Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông
  • Download images Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông

Mẫu/Form X01
Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-BCA
ngày 30 tháng 01 năm 2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh
mới chụp, cỡ
TỜ KHAI
(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,
sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)
4x6cm, mặt nhìn
thẳng, đầu để
trần, không đeo
kính màu,
phông nền trắng.
(1)
1. Họ và tên (chữ in hoa)................................................................................................................... 2. Nam Nữ
3. Sinh ngày.............tháng............năm............... Nơi sinh (tỉnh, TP)...........................................................................
4. Giấy CMND số
(2) Ngày cấp......../......../.......... Nơi cấp (tỉnh, TP).................
5. Dân tộc...............................6. Tôn giáo. ...................................7. Số điện thoại......................................................
8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu). ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
9. Địa chỉ tạm trú (ghi theo sổ tạm trú)........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
10. Nghề nghiệp ........................................11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)..........................................................
......................................................................................................................................................................................
12. Cha: họ và tên ............................................................................................sinh ngày .........../............/...................
Mẹ: họ và tên .............................................................................................sinh ngày.........../............/....................
Vợ /chồng: họ và tên..................................................................................sinh ngày.........../............/....................
13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số.........................................cấp ngày............/............/....................
14. Nội dung đề nghị(3) ..................................................................................................................
Ảnh
15. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):
Họ và tên (chữ in hoa).. ...................................................................Nam Nữ
mới chụp,
mặt nhìn thẳng,
đầu để trần,
Sinh ngày.......tháng.......năm............ Nơi sinh (tỉnh, TP).....................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.
Xác nhận
phông nền trắng
cỡ 3x4 cm
(1)
của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn(4)
Làm tại...........................ngày......tháng.....năm........
hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Ký, ghi rõ họ tên)
PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Chú thích:
(1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.
(2) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau; nếu CMND có 12 số thì điền vào 12 ô.
(3) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và
tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh
trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).
(4) Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường
hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

.pdf 782191.pdf
Kích thước: 187.95 kb
Lần tải: 0 lần
Download