bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 427 | Lần tải 3

Mẫu TK/HC/GTH
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

tờ khai
(Dùng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi,
bổ sung Hộ chiếu phổ thông hoặc cấp Giấy thông hành)

1. Họ và tên (chữ in hoa)....................................................................................................... ……… 2. Nam  Nữ 
3. Sinh ngày......./........../................... 4. Nơi sinh (Tỉnh/Tp, Quốc gia)……….........................................................................
5. Giấy CMND VN số Ngày cấp......../......../.......... Nơi cấp (Tỉnh,Tp)................................
6. Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi theo giấy phép cư trú của nước sở tại).............................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................... 7. Số điện thoại (để liên hệ khi cần thiết)………………………….
8. Địa chỉ cư trú ở trong nước trước khi xuất cảnh (ghi theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú ) :
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
9. Địa chỉ nơi làm việc ở trong nước .......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
10. Cha đẻ: họ và tên ..................................................................................... ………...sinh ngày ........./.........../...................
Mẹ đẻ : họ và tên .....................................................................................................sinh ngày........./............/...................
Vợ /chồng: họ và tên.................................................................................................sinh ngày........./.........../...................
Địa chỉ, số điện thoại người thân để liên hệ khi cần……………………………………..………………………………
.............................................................................................................................................................................................
11. Hộ chiếu được cấp lần gần nhất số...............................cấp ngày......../......../............Cơ quan cấp…………….................
12. Nội dung đề nghị (2) . .........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
13. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có) :
Họ và tên (chữ in hoa).. ................................................................................Nam  Nữ 
Sinh ngày....../......./........... Nơi sinh (Tỉnh/Tp, Quốc gia)........................................................
14. Giấy tờ (bản sao/ chụp) nộp kèm theo : …………………… ……………………………
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật ./.

Làm tại.........................ngày...... tháng..... năm........
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
_________________________________________________________________________
Chú thích:
(1) : Nộp 02 ảnh, dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh để rời;
(2) : Ghi cụ thể theo nội dung thích hợp sau đây: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; đề nghị cấp lại hộ chiếu (do mất / hết hạn / tách cấp riêng hộ chiếu cho con); đề nghị cấp đổi hộ chiếu; đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh / số giấy CMND trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha /mẹ; đề nghị sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị cấp Giấy thông hành để về nước.


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

.doc 781866.doc
Kích thước: 57 kb
Lần tải: 0 lần
Download