bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM | Lần xem 184 | Lần tải 0

TÊN ĐƠN VỊ
-------
Số: ..../TB
V/v..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-------------------
........,ngày.....tháng......năm.......
THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TUYỂN

Kính gởi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Thực hiện quy định tại thông tư số: 20/2003/TT – BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động, đơn vị chúng tôi xin thông báo danh sách lao động đã tuyển được từ tháng 1/……….. đến 1/………. như sau:

STT
Họ và tên
Chuyên môn
Vị trí công việc
Tuyển thông qua tổ chức giới thiệu GTVL
1
2
3
4
5


Nơi nhận: Tổng Giám Đốc
- Như trên (Ký tên, đóng dấu)
- Lưu văn phòng Công tybởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

.doc 780009.doc
Kích thước: 33 kb
Lần tải: 0 lần
Download