bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:24 PM | Lần xem 157 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:24 PM


Mẫu thông báo danh sách lao động đã tuyển


TÊN ĐƠN VỊ
-------
Số: ..../TB


V/v..........CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-------------------------


........,ngày.....tháng......năm....... THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TUYỂN


 Kính gửi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội


Thực hiện quy định tại thông tư số: 20/2003/TT – BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động, đơn vị chúng tôi xin thông báo danh sách lao động đã tuyển được từ tháng 1/……….. đến 1/………. như sau:STTHọ và tênChuyên mônVị trí công việcTuyển thông qua tổ chức giới thiệu GTVL1    2    3    4    5         Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.Ngày.........tháng.......năm..........
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu).doc thong-bao-ds-ld-da-tuyen. ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc thong-bao-ds-ld-da-tuyen. ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download