CỤC THUẾ.........
CHI CỤC THUẾ ........
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số: …….............….         
 
............, ngày..........tháng ........năm ......
 
 
THÔNG BÁO NỘP THUẾ
(Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân
nộp thuế theo phương pháp khoản)
 
              Kính gửi:......................................................................................
     Mã số thuế: .................................................................................
              Địa chỉ nhận thông báo :..............................................................
 
 Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
 Căn cứ Tờ khai thuế của ............................... nộp ngày .................................
 Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) ……........……. và xét đề nghị của Đội thuế ……………….., Tổ nghiệp vụ;
 Chi cục thuế ……………......……….. thông báo:
 
Số thuế môn bài phải nộp năm nay/ 6 tháng cuối năm:  
(Phần nội dung thuế môn bài được thông báo trong Thông báo thuế đầu năm hoặc tháng có phát sinh thuế môn bài mới)
 
Số thuế phải nộp một tháng của năm là: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
 
STT
Loại thuế
Số tiền
(1)
(2)
(3)
1
Thuế Tiêu thụ đặc biệt
 
2
Thuế GTGT
 
3
Thuế Tài nguyên
 
4
Phí bảo vệ môi trường
 
Tổng thuế khoán:
 
 
Số thuế trên được khoán ổn định cho các tháng trong năm ..........….
-         Hộ nộp khoán phải nộp số thuế trên vào NSNN hàng tháng, hạn cuối cùng nộp thuế mỗi tháng ngày cuối cùng của tháng.
-         Trường hợp hộ nộp thuế khoán muốn nộp thuế một lần cho cả quý (số thuế 1 tháng x3) thì hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu quý.
 
Nơi nộp thuế khoán:  
                           Nộp cho uỷ nhiệm thu: Tên uỷ nhiệm thu, địa chỉ .......................
                           Nộp tại trụ sở cơ quan thuế:…………… . địa chỉ...........................
                           Nộp tại kho bạc: …………………………..địa chỉ.........................
 
  Thuế Môn bài:               tài khoản ……….…..   Thuế TTĐB:                  tài khoản ………..…..   Thuế GTGT:                  tài khoản ……………  
Quá thời hạn nộp thuế nói trên nếu người nộp thuế không thực hiện nộp số tiền thuế theo Thông báo này thì cơ quan thuế được quyền áp dụng phạt nộp chậm. Mức phạt cho mỗi ngày chậm nộp là 0,05% tổng số tiền chậm nộp.
 
Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ..................................
 
Chi cục thuế ............. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:                   
- Như trên;
- Lưu VT;....
 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:45 AM

780909.doc
Kích thước: 53.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download