bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:36 PM | Lần xem 120 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:36 PM

BẢO HIỂM XÃ HỘI
------------------------
VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số: 01-TBH (CV số 1615/BHXH)


TỜ KHAI THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN


Số sổ BHXH :...................


A – NGƯỜI LAO ĐỘNG


1. Họ và tên : ....................... Nam/ Nữ


2. Ngày tháng năm sinh : ... / ... / .… Dân tộc: ..... Quốc tịch : Việt Nam .


3. Nguyên quán : Xã …., Huyện …., Tỉnh ……


4. Nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú) : ................................


5. CMND số : .......................... Nơi cấp : Công An ................ Ngày cấp : ......


6. Hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc): Số 01 ngày 25 tháng 08 năm20… có hiệu lực từ ngày 26 tháng 08 năm20…. Loại hợp đồng: không xác định thời hạn


7. Chức vụ, chức danh nghề : .....................


8. Cơ quan, đơn vị : .............................


9. Địa chỉ : ...............................


10. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu :..................


11. Đối tượng hưởng BHYT mức:..................


12. Quá trình đóng, chưa hưởng BHXH một lần và BH thất nghiệp :.............doc Ma01-TBH(cv1615)Huy-n.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc Ma01-TBH(cv1615)Huy-n.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download