CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------
Số:
…...,ngày…tháng…năm…
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ
(TỔNG) GIÁM ĐỐC CÔNG TY (CỔ PHẦN) TNHH CHỨNG KHOÁN…
Căn cứ: ……………………………………………………………………………….………..;
Căn cứ: ………………………………………………………………………………....….…..;
Theo đề nghị của……………………………………………………………………….………,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. .......................................................................................................................................
Điều 2.........................................................................................................................................
Điều….........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Nơi nhận:- Như điều...;- Lưu: đơn vị soạn thảo (viết tắt), và HC-TH.
(TỔNG) GIÁM ĐỐC(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

.doc 782047.doc
Kích thước: 35.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download