bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM | Lần xem 726 | Lần tải 7
  • Download images Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án
  • Download images Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án
  • Download images Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án
  • Download images Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án
  • Download images Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án
BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------
Số: 99/BXD-KTTC
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008
V/v: Công bố mẫu hợp đồng tư
vấn quản lý dự án (PMC)
Kính gửi:
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức
năng,
nhiệm
vụ,
quyền
hạn


cấu
tổ
chức
của
Bộ
Xây
dựng.
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi
phí đầu tư xây dựng công trình.
Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) kèm theo văn bản này để các cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện
hợp
đồng
trong
hoạt
động
xây
dựng
theo
qui
định
của
Nghị
định
số
99/2007/NĐ-CP
ngày
13/6/2007 của Chính phủ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Đinh Tiến Dũng
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ PC, XL, KTTC; VKTXD. T400.
Nguồn: http://giaxaydung.vn
MẪU HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN (PMC)
(Công bố kèm theo văn bản số 99/BXD-KTTC ngày 17/1/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố
mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------
(Địa danh), ngày ….tháng …. năm ….
HỢP ĐỒNG TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Số: …../(Năm)/….(Ký hiệu hợp đồng)
Về việc: Tư vấn quản lý dự án
CHO CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU (TÊN CÔNG TRÌNH VÀ HOẶC GÓI
THẦU) SỐ …..
THUỘC DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) ……
GIỮA
(TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ)

(TÊN GIAO DỊCH CỦA TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN)
Nguồn: http://giaxaydung.vn
MỤC LỤC
PHẦN 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG .......................................................
PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG ............................
ĐIỀU 1. HỒ SƠ CỦA HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN.........................................
ĐIỀU 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI................................................................
ĐIỀU 3. MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC ......................................................................
ĐIỀU 4. GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN.........................................
ĐIỀU 5. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG (NẾU CÓ) ............................................
ĐIỀU 6. THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG .............................................
ĐIỀU 7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG.................................................................
ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA PMC....................................
ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ...............................
ĐIỀU 10. NHÂN LỰC CỦA PMC ............................................................................
ĐIỀU 11. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG............................................
ĐIỀU 12. BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.........................................
ĐIỀU 13. BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU..........................................
ĐIỀU 14. VIỆC BẢO MẬT ...........................................................................................
ĐIỀU 15. BẢO HIỂM.....................................................................................................
ĐIỀU 16. BẤT KHẢ KHÁNG...........................................................................................
ĐIỀU 17. THƯỞNG, PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG..................................................
ĐIỀU 18. KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI...........................................
ĐIỀU 19. QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG..........................................................................
ĐIỀU 20. ĐIỀU KHOẢN CHUNG...............................................................................
Nguồn: http://giaxaydung.vn
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

.pdf 782201.pdf
Kích thước: 334.79 kb
Lần tải: 0 lần
Download