bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM | Lần xem 452 | Lần tải 5
  • Download images Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ
  • Download images Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ
  • Download images Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ
  • Download images Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ
  • Download images Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG
MUA BÁN CĂN HỘ
(Bất động sản tại ……………, khu
……………, Phường ……………, Quận ……………,
Thành phố Hà Nội)
Tại: Số ……………………………………………., Hà Nội
Tel: 04………………………………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ
Hôm nay, ngày …………tháng ……… năm 2009, tại ……………………………
Chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN:
(Sau đây gọi là Bên A)
1.
Ông ……………
Sinh năm: ……………
-
Số CMND: ……………
Cấp ngày: ……………;
-
Nơi cấp: Công an …………….
-
Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………,
Quận ……………, Thành phố Hà Nội.
2.
Bà ……………
(là vợ của ông……………)
Sinh năm: ……………
-
Số CMND: ……………;
Cấp ngày: ……………
-
Nơi cấp: Công an ……………
-
Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………,
Quận ……………, Thành phố Hà Nội.
BÊN MUA:
(Sau đây gọi là Bên B)
1.
Ông ……………
Sinh năm: ……………
-
Số CMND: ……………
Cấp ngày: ……………;
-
Nơi cấp: Công an …………….
-
Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………,
Quận ……………, Thành phố Hà Nội.
2.
Bà ……………
(là vợ của ông……………)
Sinh năm: ……………
-
Số CMND: ……………;
Cấp ngày: ……………
-
Nơi cấp: Công an ……………
-
Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………,
Quận ……………, Thành phố Hà Nội.
Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng mua bán bất động sản nhà
chung cư với các thoả thuận sau đây:
ĐIỀU 1: CĂN HỘ MUA BÁN
Bên A có quyền sở hữu Căn hộ chung cư (sau đây gọi là Bất động sản) theo Giấy
chứng nhận Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số ……………, hồ sơ gốc số
…………do UBND ……………cấp ngày …………. Bất động sản có đặc điểm
như sau:
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

.pdf 782205.pdf
Kích thước: 219.14 kb
Lần tải: 0 lần
Download