bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:18 PM | Lần xem 195 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:18 PM


<p style="text-align: justify;"><strong>Giấy x&aacute;c nhận nội dung quảng c&aacute;o thực phẩm d&ugrave;ng&nbsp;x&aacute;c nhận nội dung quảng c&aacute;o như t&ecirc;n sản phẩm, nội dung quảng c&aacute;o, phương tiện quảng c&aacute;o v&agrave; thời gian dự kiến quảng c&aacute;o thực phẩm....</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>PHỤ LỤC II</strong><br /> <em>(Ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Th&ocirc;ng tư số 40/2012/TT-BCT ng&agrave;y 21 th&aacute;ng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương)</em></p>
<table style="width: 90%;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" valign="top">
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">T&ecirc;n tổ chức/c&aacute; nh&acirc;n</p>
<p style="text-align: left;">Địa chỉ:.............................</p>
<p style="text-align: left;">Số điện thoại:....................</p>
<p style="text-align: left;">Số fax:................................</p>
<p style="text-align: left;">Email: ...............................</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="top">
<p><strong>CỘNG H&Ograve;A X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập &ndash; Tự do &ndash; Hạnh ph&uacute;c</strong></p>
<p>--------------------</p>
<p style="text-align: right;"><em>&hellip;&hellip;&hellip;., ng&agrave;y&hellip;.. th&aacute;ng&hellip;.. năm 200&hellip;.</em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><strong>GIẤY ĐỀ NGHỊ <br /> X&Aacute;C NHẬN NỘI DUNG QUẢNG C&Aacute;O THỰC PHẨM</strong><br /> <em>&nbsp;(&Aacute;p dụng đối với trường hợp đăng k&yacute; lại)</em><br /> Số: /20......../</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<strong>K&iacute;nh gửi:</strong> (cơ quan x&aacute;c nhận nội dung quảng c&aacute;o)</p>
<p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y &hellip;.. th&aacute;ng &hellip;.. năm &hellip;&hellip;, &hellip;. (t&ecirc;n cơ sở) đ&atilde; được &hellip;.. (t&ecirc;n cơ quan c&oacute; thẩm quyền) x&aacute;c nhận nội dung quảng c&aacute;o đối với sản phẩm thực phẩm (s&ocirc;́ &hellip;&hellip;..); tuy nhi&ecirc;n, ...(l&yacute; do đăng k&yacute; lại) &hellip;..; đề nghị &hellip;. (cơ quan x&aacute;c nhận nội dung quảng c&aacute;o) xem x&eacute;t v&agrave; x&aacute;c nhận nội dung quảng c&aacute;o đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau:</p>
<p><strong>1. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến sản phẩm:</strong></p>
<table style="width: 90%;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="4" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>TT</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>T&ecirc;n sản phẩm<br /> </strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>T&ecirc;n, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm<br /> </strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>N&ocirc;̣i dung <br /> quảng c&aacute;o<br /> </strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Phương tiện quảng c&aacute;o (t&ecirc;n b&aacute;o/đ&agrave;i truyền h&igrave;nh &hellip;)<br /> </strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Thời gian dự kiến quảng c&aacute;o</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>1</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong><br /> </strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong><br /> </strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong><br /> </strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong><br /> </strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong><br /> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>2</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;"><strong>2. C&aacute;c hồ sơ li&ecirc;n quan đ&iacute;nh k&egrave;m theo quy định:</strong></p>
<p style="text-align: left;">&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;<br /> <br /> T&ocirc;i xin cam đoan c&aacute;c th&ocirc;ng tin v&agrave; hồ sơ n&ecirc;u tr&ecirc;n l&agrave; đ&uacute;ng sự thật v&agrave; cam kết thực hiện quảng c&aacute;o sản phẩm thực phẩm theo đ&uacute;ng nội dung đ&atilde; đăng k&yacute; v&agrave; được x&aacute;c nhận.&nbsp;</p>
<table style="width: 90%;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" valign="top">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</td>
<td style="text-align: center;" valign="top"><strong>Đại diện tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n</strong><br /> <em>(K&yacute; t&ecirc;n v&agrave; đ&oacute;ng dấu)</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
giaydenghixacnhanndquangc ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
giaydenghixacnhanndquangc ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download