bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 599 | Lần tải 16

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM
Kính gửi:
Công an Phường (Xã ) : ……………………………………
Quận (Huyện) :………….................................................................
Tôi đứng tên dưới đây là: ..............................................................
Ngày, tháng, năm sinh : ..............................................................
Nơi sinh : ..........................................................................
Quê quán: .............................................Dân tộc: ......................
Địa chỉ thường trú: ...................................................................
Địa chỉ tạm trú: ......................................................................
Số CMND / Hộ chiếu : ..............................................................
Cấp ngày: ......................... Tại : ............................................
Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương.
Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty ................
Ngày . . . tháng . . . năm 200. .
Xác nhận của địa phương
Kính đơn
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

781856.doc
Kích thước: 31 kb
Lần tải: 0 lần
Download