bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:39 PM | Lần xem 261 | Lần tải 0

MẪU HK07
(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU
Số:...../GCHK
1. Họ và tên:............................................................2. Giới tính:.........................................
3. Họ và tên gọi khác (nếu có):...........................................................................................
4. Sinh ngày …...... /.…...... /….......... 5. Nơi sinh:............................................................
6. Quê quán:.........................................................................................................................
7. Dân tộc:..........................8. Tôn giáo:................ 9. CMND/ Hộ chiếu số:.....................
10. Nơi thường trú:..............................................................................................................
..............................................................................................................................................
11. Nơi chuyển đến:.............................................................................................................
..............................................................................................................................................
12. Lý do chuyển:................................................................................................................
13. Họ và tên chủ hộ:..............................................14. Sổ hộ khẩu số:..............................
15. Quan hệ với chủ hộ:......................................................................................................
16. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu: ([4])
HỌ VÀ TÊN
SINH NĂM
Nam Nữ
QUÊ
QUÁN
DÂN
TỘC
TÔN
GIÁO
CMND SỐ
QUAN
HỆ([5])
([1]) Viết chữ in hoa đủ dấu. (2) Ghi theo giấy khai sinh hoặc quê gốc.(3) Ghi trình độ học vấn cao nhất: Tiến sĩ,
Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trình độ phổ thông (12/12, 7/10,... (4) Ghi trình độ chuyên môn cao
nhất: Tiến sĩ Y học, Thạc sĩ quản lý giáo dục, Cử nhân luật ....
(5) Ghi cả cha, mẹ; con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).
(6) Số nhà, đường phố, tổ, xóm, thôn, ấp, bản xã/ phường/ thị trấn, quận/ huyện, tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước
ngoài ghi rõ tên nước.
(*) Viết chữ in hoa đủ dấu.
([4] ) Nếu chuyển cả hộ thì nơi cấp giấy ghi rõ chuyển cả hộ để công dân nộp lại sổ hộ khẩu tại nơi thường trú
mới.
([5] ) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.
Ghi chú: Lập 2 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu lại nơi cấp giấy.
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:39 PM

GIẤY CHUYỂNHỘ KHẨU
Số:...../GCHK
1. Họ và tên:............................................................2. Giới tính:.........................................
3. Họ và tên gọi khác (nếu có):...........................................................................................
4. Sinh ngày…...... /.…...... /….......... 5. Nơi sinh:............................................................
6. Quê quán:.........................................................................................................................
7. Dân tộc:.......................... 8. Tôn giáo:................ 9. CMND/ Hộ chiếu số:.....................
10. Nơi thường trú:..............................................................................................................
..............................................................................................................................................
11. Nơi chuyển đến:.............................................................................................................
..............................................................................................................................................
12. Lý do chuyển:................................................................................................................
13. Họ và tên chủ hộ:..............................................14. Sổ hộ khẩu số:..............................
15. Quan hệ với chủ hộ:......................................................................................................
16. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu:
.pdf 787177.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download