bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 418 | Lần tải 7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE

Tên chủ xe:................................................................
Nơi thường trú:............................................................
...............................................Số điện thoại...............
Có chiếc xe..................... Nhãn hiệu................................
Số loại ....................Loại xe ................Màu sơn...............
Số máy................................... Số khung.......................
Đăng ký tại...................... Biển số đăng ký..........................
Nay bán, cho, tặng xe này cho...............................................
...........................................................................
Nơi thường trú
...........................................................................
................................Số điện thoại..............................
Đã giao xe và các giấy tờ gồm..............................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Đề nghị Công an sang tên...................................................
Làm thủ tục................................................................

………………, ngày…..tháng….năm…….
Chứng nhận của UBND Phường, Xã Chủ bán, cho, tặng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nếu xe cơ quan thì phải ghi rõ chức danh người ký và đóng dấu

DÁN BẢN CHÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG


Số máy Số khung

bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

782012.doc
Kích thước: 29 kb
Lần tải: 0 lần
Download