bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM | Lần xem 302 | Lần tải 1
  • Download images Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp - Mẫu đơn
  • Download images Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp - Mẫu đơn

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp
Tên Đơn vị cấp trên......
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Tên tổ chức/ cá nhân đứng đơn:......
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
------------------------------
Số:
/............
V/v:
xin
xuất
khẩu/nhập
khẩu
giống
Tên tỉnh, T/P, ngày
tháng
năm
LN
200...
Kính gửi : Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Căn cứ Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết
định số…..ngày…..

Thông tư số 62/2001/TT-BNN
ngày 5/6/2001 của
Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT “Hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng
hoá
thuộc
diện
quản

chuyên
ngành
nông
nghiệp
theo
Quyết
định
số
46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu,
nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005, …….(Tên tổ chức.../cá nhân).......... làm
đơn đề nghị Cục Lâm nghiệp thẩm định và cho phép xuất khẩu/nhập khẩu giống
cây lâm nghiệp sau đây:
1.Tên loài cây:
- Tên khoa học:
- Tên Việt Nam:
2. Số lượng:
- Hạt giống/lô giống: ........... kg
- Cây giống/dòng vô tính: .........số cây/dòng vô tính
3. Nguồn gốc, xuất xứ giống (kèm theo lý lịch nguồn giống):
4. Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu giống:
5. Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu giống:
từ ngày .......tháng...... năm 200...
6. Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu giống: Cửa khẩu/sân bay/bưu điện.......
trưởng đơn vị/cá nhân
Nơi gửi:
(chữ ký và con dấu nếu có)
- Như trên;
- Sở NN&PTNT tỉnh…. (để xác nhận, nếu là tổ chức cá nhân ở địa phương);
- Lưu.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

.pdf 779936.pdf
Kích thước: 135.91 kb
Lần tải: 0 lần
Download