bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM | Lần xem 256 | Lần tải 2

Mẫu (Form) N7

Kính gửi:........................................................................ (1)
ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ
APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE STATUS
(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
To be completed by foreign non-permanent residents in Viet Nam
1. Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………………….
Full name (in block letters)
Họ và tên khác (nếu có):……………………………………………………………………………
Other name (if any)
2. Sinh ngày…...tháng…..năm….…… 3. Giới tính nam 0 nữ 0
Date of birth (day, month, year) Sex Male Female
4. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………
Place of birth
5. Quốc tịch gốc:......................................................... Quốc tịch hiện nay:……………………………
Nationality at birth Nationality at present
6. Dân tộc: ................................................................. 7. Tôn giáo:……………………………………
Ethnicity Religion
8. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số:
Passport number or other document in lieu of a passport
Cơ quan cấp: .......................................................... Có giá trị đến ngày ....... tháng ...... năm……..
Issuing authority Expiry date (day, month, year)
9. Địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:
Residential address, profession, business address a
oad (before travelling to Viet Nam)
- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………...
Residential address
- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..
Occupation………………………………………………………………………………………….
- Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………..
Business address
10. Mức thu nhập hiện nay (tính theo đồng Việt Nam/tháng):………………………………………...
Cu
ent incomes (in Vietnamese Dong/per month)
11. Trình độ: …………………………………………………………………………………………..
Qualifications
- Học vấn (bằng cấp, học vị): ………………………………………………………………………
Education (degree/academic certificate)
- Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc): ……………………………………………………………..
Job assignment, professional skill level
12. Nhập cảnh Việt Nam ngày: .......................................... được tạm trú đến ngày ……………..
Latest entry date into Viet Nam Authorized length of stay until
13. Mục đích nhập cảnh: ……………………………………………………………………………...
Purpose of entry
14. Địa chỉ tạm trú, nghề nghiệp, nơi làm việc tại Việt Nam: ………………………………………..
Cu
ent residential address, occupation, business address in Viet Nam
- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………
Residential address
- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………
Occupation
- Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………
Busiess address
15. Xin thường trú tại địa chỉ: ………………………………………………………………………...
Applying for permanent residence at: (proposed address)
Lý do, mục đích: …………………………………………………………………………………..
Reason and purpose for wanting a permanent residency
16. Khả năng bảo đảm cuộc sống nếu được phép thường trú tại Việt Nam: (3)
Ability to make an independent living (means of personal support, finance situation, assets) if permission of permanent residency in Viet Nam granted.
a. Về nhà ở: Người bảo lãnh cung cấp hoặc cho ở cùng nhà 0
Resident house (provided by, or residing at the same house owned by the sponsor)
Người thường trú tự mua, thuê 0
Owned or rent by the applicant
b. Về nguồn sống thường xuyên:
Stable financial support for living
Người bảo lãnh cung cấp tài chính hoặc nuôi dưỡng 0
Provided by sponsor
Người thường trú tự túc 0
Self-provided by applicant
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật.
I swear that all above declarations on this form are true and co
ect to the best of my knowledge and belief.
............ ngày ...... tháng ...... năm ...........
Place and date (day, month, year) of the application
Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên)
The applicant (signature and full name)
……………………………………………………………………………
Ghi chú (Note on the mark (1), (2), (3):
(1) Mỗi người kê khai 2 bản. Trường hợp người xin thường trú là vợ, chồng, con, cha, mẹ của công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, thì gửi trực tiếp đơn và hồ sơ xin thường trú đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi người đó xin thường trú; các trường hợp khác, gửi đơn và hồ sơ xin thường trú đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.
...... Each person complete two copies of application form. In case the applicants are spouse, offspring, parents of a Vietnamese citizen, please submit an application file in person at the Immigration Office of the Public Security of the Province/City at which he/she apply for permanent residence; For other case, submit an application file in person at the Immigration Department - Ministry of Public Security.
(2) Dán ảnh mới chụp, cỡ 3x4 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, kèm theo 3 ảnh rời để cấp thẻ.
...... Please stick a recent (3x4cm) photo with straight forward face, without hat or sunglasses, and enclose three copies of the same photo.
(3) Thuộc trường hợp nào thì gạch chéo vào ô chừa trống 0; nộp giấy tờ kèm theo để chứng minh các chi tiết kê khai ở mục này.
...... Please tick the appropriate box and provide supporting documents.


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

.doc 782187.doc
Kích thước: 41 kb
Lần tải: 0 lần
Download