bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 360 | Lần tải 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------------------
ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÀI SẢNKính gửi: ……………………………………………………………………………………...
Trích yếu: …………………………………………………………………………………….
Tôi tên: ………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày……. tháng ……. năm ……. Tại: …………..……………………………………..
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………...
Chứng minh nhân dân: ……………… ngày cấp: …………. Tại:…………………………..…

Thường trú tại số: …… đường: ……………………. Phố: ………………………………..…..
Phường (xã, TT): ………………………. Quận (huyện): ……………………..………………
Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm …………………………….
Tôi có mất: …………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tại: …………………………………………………………………………………….………
Lý do mất tài sản: ……………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… …………, ngày …. tháng …. năm …... Người viết đơn

Người chứng thứ nhất
Người chứng thứ hai


XÁC NHẬN của cơ quan có thẩm quyền

bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

781945.doc
Kích thước: 29.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download