bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM | Lần xem 946 | Lần tải 6
  • Download images Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình

(Ban hμnh kÌm theo Th«ng t− sè 09 /2007 / TT-BL§TBXH ngμy 13/7/ 2007)
Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....................... , ngày
tháng
năm 200
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)
Kính gửi:
-
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................
-
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................
Tỉnh, thành phố...........................................................................................
Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ..........................................
Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................
Quê quán: ....................................................................................................................................
Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................
Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................
Tỉnh.......................................................................................................................................
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Người viết đơn
( Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Trưởng thôn,
xác nhận trường hợp ông (bà)..................
nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện
xem xét cho ..............................................
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã
UBND xã........................................
Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở
UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã
từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...
đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.
Chủ tịch UBND xã
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

.pdf 782176.pdf
Kích thước: 160.64 kb
Lần tải: 0 lần
Download