• Download images Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - Mẫu đơn đăng ký

Mẫu 01: Đơn đăng ký tham gia của các hộ
(Kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - ct 135
năm 200...
Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân xã......
Tôi là: ......., sinh năm ........... là chủ hộ (hoặc đại diện cho hộ)
Nơi ở hiện nay: thôn (bản, ấp)....., xã........., huyện......tỉnh......
Gia đình tôi đã được lựa chọn tham gia thực hiện kế hoạch năm .....
từ
nguồn hỗ trợ của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135;
Sau khi được hướng dẫn về nội dung hỗ trợ của dự án, điều kiện tham gia
cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia dự án, gia đình tôi đăng ký thực
hiện như sau:
(ghi cụ thể nội dung, dự kiến kinh phí tham gia theo hướng dẫn của thôn)
Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của nhà nước và chính quyền địa
phương trong quá trình thực hiện các nội dung đã đăng ký.
(tên xã), ngày ….. tháng.......năm.......
Xác nhận của thôn
(Ký, họ tên)
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

.pdf 782221.pdf
Kích thước: 138.28 kb
Lần tải: 0 lần
Download