bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM | Lần xem 984 | Lần tải 6
  • Download images Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức - Mẫu đơn
  • Download images Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức - Mẫu đơn
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày ....... tháng ....... năm ........
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV
ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ)
Tên tôi là:
Nam, Nữ:
Ngày sinh:
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên lạc:
Dân tộc:
Trình độ đào tạo:
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức,
ngạch........................ tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự
kỳ
thi
tuyển.

vậy
tôi
làm
đơn
này
xin
đăng

dự
tuyển
tại
Hội
đồng
thi..............................................
.......................................................
Nếu
trúng
tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
1. Bản khai lý lịch;
2. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
3. Bản chụp các văn bằng, chứng chi và các giấy tờ có liên quan khác (chưa
cần công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền), gồm:
....................................................................................................................................
...
4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4x6.
Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong
hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh
lại theo đúng quy định.
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn,
điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn
ằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết
quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.
Kính đơn.
(Ký và ghi rõ họ tên)
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

782224.pdf
Kích thước: 118.8 kb
Lần tải: 0 lần
Download