• Download images Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - Mẫu đơn
Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
(Ban hành kèm theo Quyết định số
64
/2008/QĐ-BNN
ngày 23
tháng
5
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG
CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………
1.Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………......................................
2. Địa chỉ:…………………………Điện thoại/Fax/E-mail…………………………
3. Tên giống:............................................
Tên khoa học…………………………..Tên Việt Nam…………………………….
4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống
Thôn………………xã……………….huyện……………….tỉnh/TP:……………..
Vĩ độ…………..Kinh độ………(nếu có), Độ cao so mặt nước biển……………….
5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:
- Năm trồng:
- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành…):
- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại…):
- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):
Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:
- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):
- Diện tích vườn (m2):
- Khoảng cách trồng (m x m):
6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:
- Sơ đồ vườn cây;
- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;
- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;
- Tình hình sinh trưởng, phát triển…của nguồn giống.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy
định./.
Ngày … tháng … năm 200…..
Đại diện đơn vị*
(ký tên, đóng dấu)
(*Cá nhân phải có xác nhận của địa phương)
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

.pdf 782213.pdf
Kích thước: 154.46 kb
Lần tải: 1 lần
Download