bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM | Lần xem 998 | Lần tải 34

TÊN ĐƠN VỊ ……………….
SỐ: ………….V/v: Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
………….., ngày tháng năm
Kính gửi: ……………………………..

Tên doanh nghiệp, tổ chức: …………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………….
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:……………………………………………………………………………………….
đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho:…………………………………………………………………………..
Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch: ……………………………………………….
Chức danh công việc: …………………………………………………………………………………………………
Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu có): ……..................................................
Giấy phép lao động số: ………………. Cấp ngày …………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………………………………………………………………………………………….
Thời hạn gia hạn từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../……
Doanh nghiệp, tổ chức: ……………………………………………………………………………………………….
đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế: ……………………………………………………………..
+ Họ và tên: …………………………………………. Giới tính: ………………………………………….
+ Năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………..
+ Lĩnh vực đào tạo: ……………………………………………………………………………………………………
+ Thời gian đào tạo:…………………………………………………………………………………………………….
+ Kinh phí đào tạo: …………………………………………………………………………………………………….
Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế: ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu đơn vị.
Doanh nghiệp, tổ chức


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

.doc 780020.doc
Kích thước: 31.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download