bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM | Lần xem 498 | Lần tải 6
  • Download images Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng
  • Download images Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng
( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày
23
tháng 6
năm 2008
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
(Mẫu số2)
(Tên đơn vị cấp trên)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Tên đơn vị đề nghị khen thưởng)
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc
________________________
_______________________________________________________
(Địa danh), ngày…………tháng…..…năm…….
BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG (Tên đơn vị)
Về việc xét khen thưởng ......................................
____________________________
Ngày.......tháng ......năm....., Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị)
đã họp dưới sự chủ trì của ( họ và tên, chức danh người chủ trì).
- Thành phần dự họp:
1. ( họ và tên, chức danh)........................................................ ;
2. ..................................................................................;
3. .................................................................................. Thư ký;
- Nội dung họp:
...........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
- Kết luận:
...........................................................................................
..............................................................................................
Sau khi xét thành tích và cân đối chung trong đơn vị, Hội đồng Thi
đua khen thưởng (Tên đơn vị) nhất trí đề
nghị (Thủ trưởng đơn vị) trình (Thủ
trưởng đơn vị cấp trên) xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân các (hình thức
khen thưởng) (danh hiệu thi đua)
như sau:
1. Hình thức khen thưởng (danh hiệu thi đua), tên đon vị đề nghị khen thưởng;
2..........................................................................................
3........................................................................................
Biên bản này làm cơ sở để lập tờ trình trình cấp trên xét khen thưởng./
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, ghi họ và tên)
(Ký tên, ghi họ và tên, chức danh)
Lưu ý:
- Không được viết tắt tên tập thể và cá nhân, chức danh. chức vụ…..
- Thực hiện xếp theo trình tự: mức khen thưởng cao trước, thấp sau và xếp theo thứ tự
tập thể trước, cá nhân sau.
- Kết quả bỏ phiếu lấy thứ tự cao trước, thấp sau.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

.pdf 782217.pdf
Kích thước: 121.91 kb
Lần tải: 0 lần
Download