bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:24 PM | Lần xem 129 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:24 PM


Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép


Tên đơn vị:...................
Địa chỉ:........................
Điện thoại:...................
Cơ quan chủ quản:......CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

----------------------- 


.........., ngày........ tháng........năm .......BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG


Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội


STTTên người lao động nước ngoàiNăm sinhQuốc tịchSố hộ chiếuNgày bắt đầu làm việcNgày kết thúc làm việcCông việc đảm nhậnThuộc đối tượngNamNữKhông phải cấp GPLĐ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 105Người lao động vào để thực hiện các loại hợp đồng (trừ HĐLĐ)1 


 


 


          2 


 


 


           Tổng cộng 


                


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.Ngày.........tháng.......năm..........
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu).doc BC-danh-sach-lao-dong-nuo ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc BC-danh-sach-lao-dong-nuo ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download