bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM | Lần xem 212 | Lần tải 0

Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mẫu số 6
Điện thoại: -------oOo--------BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG


Kính gởi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

STT
Tên người lao động nước ngoài
Năm sinh
Quốc tịch
Số hộ chiếu
Ngày bắt đầu làm việc
Ngày kết thúc làm việc
Công việc đảm nhận
Thuộc đối tượng
Nam
Nữ
Không phải cấp GPLĐ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 105
Người lao động vào để thực hiện các loại hợp đồng (trừ HĐLĐ)
1

2


Tổng cộng
Nơi nhận: Như trên Ngày tháng năm
Lưu Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

.doc 780016.doc
Kích thước: 33 kb
Lần tải: 0 lần
Download