bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM | Lần xem 385 | Lần tải 1
  • Download images Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp - Mẫu văn bản
  • Download images Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp - Mẫu văn bản
  • Download images Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp - Mẫu văn bản

Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg
ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
_____
Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Tên công ty:
ảng kê người lao động đã nhận trợ cấp
Từ ngày... tháng ... năm 200.. đến ngày ..tháng... năm 200...
Đơn vị tính: đồng
STT Họ và tên
Tháng năm
Đối
Đối
Lao
Lao
Lao động
Lao động
Tổng số
Đã nhận Ký tên
sinh
tượng
tượng
động
động
hợp đồng
nông lâm
tiền trợ cấp
phiếu học
03 chức
03
nghỉ
hợp
đủ 12
trường
đã nhận
nghề miễn
danh
chức
hưu
đồng
đến 36
phí
nghỉ
danh bị
trước
không
tháng bị
hưu
thôi
tuổi
xác
mất việc
trước
việc
định
tuổi
thời
hạn
Nam
Nữ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tổng
cộng
Ghi chú : Cột 5, 6, 7, 8, 9, 10: người lao động thuộc đối tượng cột nào thì đánh dấu x vào cột đó.Cột
10:đốitượnglaođộngcủanônglâmtrườngchấmdứtquanhệlaođộngtheoquyđịnhtạiĐiều42BộluậtLaođộng
..., ngày... tháng... năm 200...
..., ngày... tháng... năm 200...
..., ngày... tháng... năm 200...
THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN
ÝKIẾNCỦATỔNGCÔNG
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP
TY (đối với đơn vị thuộc tổng
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
XẾP LAO ĐỘNG
công ty)
568
Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg
ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
____
Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Tên công ty
BÁO CÁO SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐƯỢC CẤP TỪ QUỸ
Từ ngày... tháng ... năm 200.. đến ngày ..tháng... năm 200..
____
TT
Nội dung hỗ trợ từ Quỹ
Số lao
Kinh phí
Thực tế chi
Chênh lệch
động
đã nhận
trả (đồng)
(đồng)
Lý do
nhận trợ
từ Quỹ
cấp
(đồng)
(người)
1
Phần kinh phí thuộc trách nhiệm
của Quỹ
1.1
Kinh phí để chi trả cho người lao
động nghỉ hưu trước tuổi :
Trong đó đối tượng nghỉ theo Nghị
quyết số 09/2003/NQ-CP
1.2
Kinh phí để chi trả cho người lao
động thực hiện hợp đồng lao động
không xác định thời hạn bị mất
việc:
Trong đó đối tượng nghỉ theo Nghị
quyết số 09/2003/NQ-CP
1.3
Kinh phí để chi trả trợ cấp cho
người lao động thực hiện hợp đồng
lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng
đến 36 bị mất việc
2
Hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu
thuộc trách nhiệm chi trả trợ cấp
của công ty
Bao gồm cả kinh phí hỗ trợ người
lao độngcủa nông lâm trường chấm
dứt quan hệ lao động theo quy
định tại Điều 42 Bộ Luật Lao động
(nếu có)
Tổng cộng
..., ngày... tháng... năm 200...
..., ngày... tháng... năm 200...
..., ngày... tháng... năm 200...
THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN
ÝKIẾNCỦATỔNGCÔNGTY
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP
(đối với đơnvị thuộctổngcôngty)
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
XẾP LAO ĐỘNG
569
Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg
ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
______
Tên cơ quan BHXH
Số:...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________
...., ngày... tháng... năm...
BÁO CÁO
Kết quả sử dụng kinh phí từ Quỹ hỗ trợ
sắp xếp doanh nghiệp Trung ương
____
Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố... thông báo kết quả sử dụng kinh phí từ Quỹ
hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương để giải quyết chế độ cho người lao động đủ
tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã
hội tối đa là 06 tháng như sau:
1. Số kinh phí đã nhận từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương :...
đồng.
2. Thời điểm nhận tiền: ngày...tháng...năm 200...
3. Theo Quyết định số... của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
4. Đã sử dụng để giải quyết chế độ cho ...người lao động dôi dư theo đúng
danh sách người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành nhưng còn
thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa là 06 tháng trong hồ sơ của doanh
nghiệp (danh sách kèm theo).
5. Các giải trình khác (nếu có).
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ...
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
570
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

.pdf 782219.pdf
Kích thước: 159.67 kb
Lần tải: 0 lần
Download