bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:46 AM | Lần xem 795 | Lần tải 6
  • Download images Mẫu bảng kê biên lai thu - Mẫu văn bản

Không ghi vào
khu vực này
CƠ QUAN THU (KBNN)......................
Mẫu số: 02/BK-BLT
Theo TT số 128/2008/TT-BTC
ngày 24/12/2008 của BTC
Số: ……………
Ngày …………
BẢNG KÊ BIÊN LAI THU
(Dùng cho cơ quan thu, điểm giao dịch của KBNN)
Mã chương:……… mã ngành KT (K)…..
TT
Biên lai thu
Số Ngày
Họ tên người nộp
tiền
Tổng số
Số tiền (đồng)
T.Mục… T.Mục… T.Mục…
T.Mục…
Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ:...........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ, tên)
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:46 AM

.pdf 781117.pdf
Kích thước: 154.07 kb
Lần tải: 0 lần
Download