bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 635 | Lần tải 81
  • Download images Lý thuyết thị trường chứng khoán
  • Download images Lý thuyết thị trường chứng khoán
  • Download images Lý thuyết thị trường chứng khoán
  • Download images Lý thuyết thị trường chứng khoán
  • Download images Lý thuyết thị trường chứng khoán
Tr­êng §¹i häc Kinh doanh vµ c«ng nghÖ Hµ néi
KHoa tµi chÝnh - ng©n hµng
------------------------------
Gi¸o tr×nh:
ThÞ
tr­êng
chøng
kho¸n
TS. NguyÔn Vâ Ngo¹n
Hµ Néi, 2009
Môc lôc
Ch­¬ng 1: ThÞ tr­êng chøng kho¸n
7
1.1- kh¸i niÖm
7
1.2. LÞch sö ra ®êi thÞ tr­êng chøng kho¸n
7
1.3. VÞ trÝ thÞ tr­êng chøng kho¸n
8
1.4. chøc n¨ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n
8
1.5. Ph©n lo¹i thÞ tr­êng chøng kho¸n
9
1.5.1. Ph©n lo¹i theo c«ng cô ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng – hµng hãa
9
trªn thÞ tr­êng
1.5.2. Ph©n lo¹i theo sù vËn ®éng cña vèn
10
1.5.3. Ph©n lo¹i theo h×nh thøc tæ chøc
10
1.5.4. C¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n
12
1.5.5. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n
13
1.6. Mét sè thÞ tr­êng chøng kho¸n chñ yÕu trªn thÕ giíi
15
1.6.1. ThÞ tr­êng chøng kho¸n New York (The New York Stock
15
Exchange – NYSE)
1.6.2. ThÞ tr­êng OTC Mü (NASDAQ)
16
1.6.3. ThÞ tr­êng chøng kho¸n London (Anh)
16
1.6.4. ThÞ tr­êng chøng kho¸n Tokyo
17
1.6.5. ThÞ tr­êng chøng kho¸n Frankfurt (Céng hoµ Liªn bang §øc)
18
1.6.6. ThÞ tr­êng chøng kho¸n Paris (Bourse De Paris)
18
1.6.7. ThÞ tr­êng chøng kho¸n §µi Loan
19
C©u hái «n tËp ch­¬ng 1
21
Ch­¬ng 2: chøng kho¸n vµ ph¸t hµnh chøng kho¸n
22
2.1. kh¸i niÖm
22
2.2. Ph©n lo¹i chøng kho¸n
22
2.2.1. Ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ
22
2.2.2. Ph©n lo¹i theo h×nh thøc chøng kho¸n
26
2.2.3. Ph©n lo¹i chøng kho¸n theo thu nhËp
26
2.3. Gi¸ chøng kho¸n
27
2.3.1- MÖnh gi¸ (Face Value)
27
3
2.3.2.
Gi¸ b¸n lÇn ®Çu tr¸i phiÕu chiÕt khÊu khèng
27
2.3.3. Gi¸ b¸n cæ phiÕu ph¸t hµnh lÇn ®Çu
28
2.3.4. Th­ gi¸ (Book value)
29
2.3.5. ThÞ gi¸
29
2.4. C¸c ph­¬ng thøc ph¸t hµnh chøng kho¸n
30
2.4.1. Ph©n lo¹i theo ®ît ph¸t hµnh
30
2.4..2-Ph©nlo¹itheolo¹i®èit­îngmua,b¸n chøngkho¸n
30
2.5. ph¸t hµnh chøng kho¸n
31
2.5.1. Kh¸i niÖm
31
2.5.2. §iÒu kiÖn ph¸t hµnh vµ chµo b¸n chøng kho¸n lÇn ®Çu
32
2.5.3. Niªm yÕt chøng kho¸n
34
2.6. L­u ký, ®¨ng ký
36
2.6.1. Kh¸i niÖm
36
2.6.2. Tæ chøc l­u ký chøng kho¸n
37
2.6.3. C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng l­u ký chøng kho¸n
37
2.6.4. C¸c h×nh thøc l­u ký chøng kho¸n
37
2.6.5. Më tµi kho¶n l­u ký chøng kho¸n
39
2.6.6. Quy tr×nh l­u ký chøng kho¸n t¹i thÞ tr­êng giao dÞch chøng
kho¸n ë ViÖt Nam.
39
2.7. Th«ng tin trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n
40
2.7.1. Th«ng tin tõ tæ chøc niªm yÕt (Corporate disclosure), gåm:
40
2.7.2. Th«ng tin tõ Së giao dÞch chøng kho¸n:
40
2.7.3. Th«ng tin tõ c¸c tæ chøc kinh doanh dÞch vô chøng kho¸n
40
gåm t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c¸c th«ng tin liªn quan.
2.7.4. Th«ng tin vÒ giao dÞch chøng kho¸n gåm:
40
2.8. Rñi ro chøng kho¸n
41
2.8.1 Rñi ro hÖ thèng
41
2.8.3.§¸nh gi¸ rñi ro vµ møc sinhlêik× väng.
41
2.8.2.Rñi ro kh«nghÖthèng
41
C©uhái «n tËp ch­¬ng 2
44
Ch­¬ng3:Ph©ntÝch chøng kho¸n
45
3.1. môc tiªu ph©n tÝch
45
4
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Bài giảng thị trường chứng khoán đại cương
.pdf 777801.pdf
Kích thước: 1.03 mb
Lần tải: 2 lần
Download