bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 334 | Lần tải 1
  • Download images Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô  hình Server/Client bằng VB
  • Download images Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô  hình Server/Client bằng VB
  • Download images Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô  hình Server/Client bằng VB
  • Download images Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô  hình Server/Client bằng VB
  • Download images Luận Văn : Xây dựng chương trình QLKS theo mô  hình Server/Client bằng VB

Đồ án tốt nghiệp
1
Xây
dựng
chương trình
QLKS
theo mô
hình Server/Client bằng
VB
Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
Đồ án tốt nghiệp
2
MỤC LỤC
Giới thiệu
..................................................................................................1
PHẦN I
:Phân tích hệ thống chương trình QLKS....................................2
I.Phân tích đánh giá hiện trạng..........................................................................3
I.1.Khảo sát hiện trạng ..................................................................................3
I.2.Mục tiêu xây dựng chương trình QLKS ...................................................4
I.3.Đặc tả bài tốn...........................................................................................5
I.4.Mô hình quản lý.......................................................................................7
I.5.Qui trình quản lý .....................................................................................8
II.Mô hình hóa dữ liệu ....................................................................................10
II.1.Mô hình quan niệm dữ liệu...................................................................10
II.2.Mô hình tổ chức dữ liệu .......................................................................16
II.3.Mô hình vật lý dữ liệu ..........................................................................17
III.Mô hình hóa xử lýthông tin .......................................................................22
III.1.Mô hình thông lượng...........................................................................22
III.2.Mô hình quan niệm xử lý.....................................................................23
III.3.Mô hình tổ chức xử lý .........................................................................26
III.4.Mô hình vật lý xử lý............................................................................30
III.4.1 Hệ thống các đơn vị tổ chức xử lý.............................................30
III.4.2 Thiết kế IPO CHART...............................................................31
PHẦN II
:NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.............................................36
I.Giới thiệu các nét chính của ngôn ngữ VISUAL BASIC...........................36
II.Mô hình client – server............................................................................37
III.Một số giao diện – mã lệnh (code) chính trong chương trình..................45
PHẦN III
:Kết luận – hướng phát triển....................................................61
PHẦN IV
:Một số biểu mẫu in của chương trình .....................................62
Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
T
Đồ án tốt nghiệp
3
Lời giới thiệu
ong những năm gần đây, du lịch là một trong những ngành có tốc độ tăng
trưởng cao nhất cả nước. Rất nhiều khách sạn được phát triển, đổi mới liên tục
và nhanh chóng theo đà phát triển của xã hội cả về qui mô và chất lượng.
Hiện nay, các Khách sạn phải trực tiếp tiếp nhận và quản lý một khối lượng
ất lớn và thường xuyên các loại khách, kèm theo đó là hàng loạt các loại dịch vụ
phát sinh đa dạng của khách, do đó công việc quản lý hoạt động kinh doanh khách
sạn là ngày càng lớn và phức tạp hơn.
Hơn nữa, công tác quản lý không chỉ quản lý
về con số mà thông qua nó phải rút ra được một cách nhanh chóng tình hình biến
động của thị trường, nhu cầu người tiêu dùng, khả năng đáp ứng… để từ đó định
hướng, lập kế hoạch cho công việc kinh doanh. Đây là kho dữ liệu rất lớn, không thể
lưu trữ và xử lý một cách thủ công như trước đây mà cần phải tin học hố, cụ thể là
xây dựng một chương trình tin học để quản lý thống nhất và tồn diện hoạt động kinh
doanh của khách sạn.
Chương trình Quản Lý Khách Sạn được viết bằng ngôn ngữ Visual Basic
theo mô hình Server/Client là chương trình thực hiện một số công việc về vấn đề
quản lý của khách sạn như quản lý về phòng, quản lý về dịch vụ, quản lý khách đăng
ký và thuê phòng… với CSDL sử dụng là Microsoft Access.
Nhờ sự tận tâm theo sát hướng dẫn của thầy Nguyễn Hữu Trọng, trong bước
đầu em đã nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học để xây dựng được chương trình
quản lý đáp ứng tương đối một số các yêu cầu đặt ra như trên. Tuy nhiên do kiến
thức còn hạn chế nên chương trình chắc chắn không tránh khỏi các thiếu sót, vì vậy
em rất mong được sự góp ý nhắc nhở của các thầy cô và của các bạn để có thể từng
ước xây dựng chương trình ngày càng hồn thiện và hiệu quả hơn.
Em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô và Khoa đã tạo diều kiện cho chúng
em hồn tất đề tài này.
PHẦN I : PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Có nhiều phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hiện đại. Ở
đây em chọn phương pháp MERISE.
MERISE được dịch là “Các phương pháp để tập hợp các ý tưởng không cần cố
gắng” viết tắc từ cụm từ Methode pour Rassembler les Idees Sans Effort.
Đặc trưng của phương pháp MERISE là xem xét, tách biệt dữ liệu và xử lý
đảm bảo tính khách quan trong quá trình phân tích và cung cấp đầy đủ các mô hình
Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Chương trình Quản Lý Khách Sạn được viết bằng ngôn ngữ Visual Basic theo mô hình Server/Client là chương trình thực hiện một số công việc về vấn đề quản lý của khách sạn như quản lý về phòng, quản lý về dịch vụ, quản lý khách đăng ký và thuê phòng… với CSDL sử dụng là Microsoft Access.
.pdf 775953.pdf
Kích thước: 1.08 mb
Lần tải: 0 lần
Download