BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯƠNG MINH TÚ
NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP
NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN
PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC LIÊN CHIỂU
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
Đà Nẵng, Năm 2013
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai
công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả luận văn
TRƯƠNG MINH TÚ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU............................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài:...................................................................................1
2. Mục đich nghiên cứu:.............................................................................1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:.........................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu:.......................................................................2
5. Bố cục cua luận văn................................................................................3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI.......................4
ĐIỆN LỰC LIÊN CHIỂU -THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.................................4
1.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC LIÊN CHIỂU4
1.1.1. Khối lượng đường dây và TBA....................................................... 4
1.1.2. Sơ đồ kết dây hiện tại.......................................................................4
1.1.3. Các TBA 110KV..............................................................................7
1.2.PHỤ TẢI ĐIỆN..........................................................................................38
1.2.1. Đặc điểm phụ tải.............................................................................39
1.2.2. Yêu cầu của phụ tải........................................................................40
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.................................................................................41
CHƯƠNG
2.
PHÂN
TÍCH
CÁC
CHẾ
ĐỘ
LÀM
VIỆC
CỦA
LƯỚI
ĐIỆN ĐIỆN LỰC LIÊN CHIỂU..................................................................42
2.1. PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH CƠ BẢN HIỆN TẠI.............................42
2.1.1.Các vị trí liên lạc giữa các xuất tuyến.............................................42
2.1.2.Các vị trí phân đoạn giữa xuất tuyến:.............................................42
2.2. DÙNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT ĐỂ TÍNH TOÁN PHÂN BỐ CÔNG
SUẤT VÀ ĐIỆN ÁP CÁC NÚT......................................................................43
2.2.1. Giới thiệu phần mềm PSS/ADEPT................................................43
2.2.2. Tính phân bố công suất..................................................................47
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.................................................................................67
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM


Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối điện lực Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng


 Bạn đang cần tìm tài liệu tham khảo cho bài luận văn tốt nghiệp sắp tới của mình? Vậy bạn có thể tham khảo bài luận văn dưới đây với đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối điện lực Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng. Chúc các bạn có một kỳ báo cáo tốt nghiệp thành công!


1. Lý do chọn đề tài:


Địa bàn quản lý của Điện lực Liên Chiểu trải dài trên một địa hình rất phức tạp và khó khăn, bao gồm: 5 phường thuộc Quận Liên Chiểu, 4 xã thuộc huyện Hoà Vang, 2 khu công nghiệp Hoà Khánh và Liên Chiểu, 1 cụm khu công nghiệp Thanh Vinh. Đường dây trung áp: 262,715 km (24 xuất tuyến 22  KV) trong đó tài sản khách hàng là 47,917 km, Đường dây hạ áp: 284,653 km trong đó tài sản khách hàng là 1,592 km, Trạm biến áp phân phối: 643 TBA, tổng dung lượng 483.488 KVA. Trong đó tài sản khách hàng 328 TBA, dung lượng 128.423 KVA.


Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, lưới điện phân phối cũng không ngừng được nâng cấp mở rộng hoặc xây dựng mới, đi kèm theo là việc phát triển nguồn và lưới để đáp ứng nhu cầu trên. Thực tế vận hành cho thấy, sơ đồ kết lưới hiện nay chưa được tối ưu, một số vị trí tụ bù trung áp không còn phù hợp do phụ tải thay đổi. Đồng thời hiện nay các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được quan tâm và đưa vào chỉ tiêu thi đua của các Điện lực.


2. Mục đích nghiên cứu:


Để nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới phân phối, ta phải tăng cường công tác quản lý vận hành hệ thống điện với các giải pháp cụ thể. Đảm bảo điều chỉnh điện áp vận hành tại các trạm nguồn, trạm phân phối đúng qui định trong giới hạn cho phép và có những kết cấu lưới phù hợp, đồng thời kết hợp với việc vận hành các điểm tụ bù, nâng cấp, kéo mới và chuyển đấu nối một số đường dây trung áp phù hợp để phân bổ, chống đầy tải ở các trạm 110 kV và giảm tổn thất điện năng trên lưới điện. Thay đổi phương thức cắt điện và bảo dưỡng thiết bị để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.


Do đó, để khắc phục những tồn tại vừa nêu, đề tài đi sâu vào nghiên cứu phân tích các chỉ tiêu của lưới điện Liên Chiểu trong vận hành lưới điện, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành để nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Từ đó làm cơ sở áp dụng cho các khu vực có lưới điện phân phối tương tự.


3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:


Đối tượng nghiên cứu: Lưới điện phân phối 22  KV Điện lực Liên Chiểu -TP Đà Nẵng.


Phạm vi nghiên cứu:  • Luận văn sẽ nghiên cứu vấn đề phân bố công suất, điện áp các nút trên lưới điện, thay đổi các vị trí tụ bù hiện tại để vận hành hiệu quả, tìm điểm mở tối ưu để giảm tổn thất, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, mô phỏng sơ đồ lưới điện tính toán bằng phần mềm PSS/ADEPT.

  • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành cho lưới điện phân phối.


4. Phương pháp nghiên cứu:  • Dùng phần mềm PSS/ADEPT để mô phỏng và tính toán sơ đồ lưới điện Điện lực Liên Chiểu. Đánh giá kết quả phân tích các thông số U, P, Q tại các nút phụ tải và công suất truyền tải trên đường dây. Dùng chương trình để tính toán điểm mở tối ưu.

  • Tính toán các chỉ số của độ tin cậy bằng số liệu thực tế. Từ đó đưa ra các giải pháp để cải thiện các chỉ số đó.


Đặt tên đề tài:


Căn cứ vào mục đích, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, đề tài được đặt tên như sau: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối Điện lực Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng”.


5. Bố cục của luận văn.


Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục trong luận văn gồm có các chương như sau :


Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC LIÊN CHIỂU - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.


Chương 2: PHÂN TÍCH CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA LƯỚI ĐIỆN ĐIỆN LỰC LIÊN CHIỂU.


Chương 3: ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN THEO THÔNG TƯ 32/2010 /TT-BCT.


Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH.


.pdf giai-phap-nang-cao-hieu-q ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf giai-phap-nang-cao-hieu-q ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc giai-phap-nang-cao-hieu-q ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download