1
Contents
LỜI NÓI ĐẦU..........................................................................................................1
CHƯƠNG
1:
CỞ
SỞ

LUẬN
CHUNG
VỀ
ĐẤU
THẦU
TRONG
XÂY
DỰNG................................................................................................................................2
1.1.Những vấn đề chung về đấu thầu...................................................................2
1.1.1. Khái niệm................................................................................................2
1.1.2. Tác dụng của đấu thầu............................................................................2
1.1.3. Vai trò của đấu thầu................................................................................3
1.1.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu trong xây dựng.........................................3
1.1.5. Phương thức đấu thầu.............................................................................8
1.1.6. Trình tự thực hiện đấu thầu....................................................................9
1.2. Hợp đồng xây dựng..................................................................................... 14
1.2.1. Khái niệm..............................................................................................14
1.2.2. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng........................................................... 14
1.2.3. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng xây dựng................14
1.2.4. Phân loại hợp đồng xây dựng...............................................................15
1.2.5. Ký kết hợp đồng................................................................................... 17
1.2.6. Giá hợp đồng........................................................................................ 17
1.2.7. Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng............................................... 18
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LẬP GIÁ DỰ THẦU.........................................20
2.1. Khái niệm về giá dự thầu.............................................................................20
2.2.Phương pháp lập giá dự thầu........................................................................21
2.2.1. Phương pháp lập giá dự thầu trong nước.............................................21
SVTH: Nguyễn Thị Thu
Đồ án tốt nghiệp
Lớp
: KTXDCTGT-A-K51
2
2.2.2. Phương pháp lập giá dự thầu khi tham gia đấu thầu quốc tế...............30
CHƯƠNG 3: LẬP GIÁ DỰ THẦU CHO GÓI THẦU CỤ THỂ.........................33
3.1. Giới thiệu về gói thầu..................................................................................33
3.1.1. Khái quát chung....................................................................................33
3.1.2. Điều kiện tự nhiên khu vực tuyến đi qua.............................................33
3.1.3. Quy mô thiết kế.................................................................................... 35
3.2. Biện pháp thi công.......................................................................................36
3.2.1. Mặt bằng tổ chức thi công....................................................................36
3.2.2. Giải pháp và công nghệ thi công..........................................................38
3.3. Căn cứ lập giá dự thầu.................................................................................49
3.4. Bảng tiên lượng............................................................................................50
3.5. Các bảng biểu tính toán khi lập giá.............................................................55
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................149
KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN..............................................................................151
SVTH: Nguyễn Thị Thu
Đồ án tốt nghiệp
Lớp
: KTXDCTGT-A-K51
3
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, đấu thầu được áp dụng trên nhiều lĩnh vực nhưng nhiều nhất vẫn là
trong lĩnh vực xây dựng công trình. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, phương
thức đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có vai trò to lớn đối với chủ đầu tư, nhà
thầu và nhà nước.
Đối với doanh nghiệp, vì mục tiêu khi tham gia đấu thầu là phải giành được chiến
thắng nên việc xây dựng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu có ý nghĩa rất quan trọng.
Chính
mục tiêu này sẽ là động lực để doanh nghiệp phát huy được tính năng động,
sáng tạo trong đấu thầu, tích cực tìm kiếm thông tin, xây dựng các mối quan hệ, tìm
mọi cách nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường. Và trong quá trình thực hiện dự
án, với yêu cầu phải đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch và hoàn thành càng sớm
càng tốt đã thúc đẩy doanh nghiệp tìm mọi cách nâng cao năng lực về kỹ thuật công
nghệ tiên tiến để rút ngắn thời hạn thi công. Mặt khác, việc thắng thầu sẽ giúp doanh
nghiệp tạo được công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngược lại nếu doanh nghiệp trượt thầu thì sẽ
không có việc làm, không tạo được thu nhập cho người lao động, hiệu quả kinh doanh
giảm sút, nếu kéo dài thì sẽ dẫn đến thua lỗ, phá sản.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang từng bước khẳng định ưu thế
của mình, môi trường cạnh tranh ngày càng hoàn chỉnh hơn. Doanh nghiệp xây dựng
muốn trúng thầu cần có những năng lực, kinh nghiệm đáp ứng đủ yêu cầu chủ đầu tư
đặc biệt là vấn đề giá cả.
Vì vậy, em xin trình bày đề tài tốt nghiệp: “ Lập giá dự thầu gói thầu: Cải tạo,
nâng cấp tuyến đường Sơn Đồng- Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội”.
Ngoài mở đầu và kết luận, đồ án gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về đấu thầu trong doanh nghiệp xây dựng.
Chương 2: Phương pháp lập giá dự thầu.
Chương 3: Lập giá dự thầu cho gói thầu cụ thể.
SVTH: Nguyễn Thị Thu
Đồ án tốt nghiệp
Lớp
: KTXDCTGT-A-K51
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:31 PM

Với đề tài nghiên cứu: "Lập giá dự thầu gói thầu: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Sơn Đồng- Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội". Bài luận văn dưới đây giúp cho chúng ta thêm tài liệu để tham khảo và biết cách lập giá dự thầu của ngành Xây dựng. Với bài luận văn này các bạn sinh viên ngành Xây dựng có thể tham khảo cho đồ án tốt nghiệp sắp tới.

Luận văn: Lập giá dự thầu gói thầu cải tạo, nâng cấp tuyến đường Sơn Đồng

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, đấu thầu được áp dụng trên nhiều lĩnh vực nhưng nhiều nhất vẫn là trong lĩnh vực xây dựng công trình. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, phương thức đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có vai trò to lớn đối với chủ đầu tư, nhà thầu và nhà nước.

Đối với doanh nghiệp, vì mục tiêu khi tham gia đấu thầu là phải giành được chiến thắng nên việc xây dựng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu có ý nghĩa rất quan trọng. Chính mục tiêu này sẽ là động lực để doanh nghiệp phát huy được tính năng động, sáng tạo trong đấu thầu, tích cực tìm kiếm thông tin, xây dựng các mối quan hệ, tìm mọi cách nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường.

Và trong quá trình thực hiện dự án, với yêu cầu phải đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch và hoàn thành càng sớm càng tốt đã thúc đẩy doanh nghiệp tìm mọi cách nâng cao năng lực về kỹ thuật công nghệ tiên tiến để rút ngắn thời hạn thi công. Mặt khác, việc thắng thầu sẽ giúp doanh nghiệp tạo được công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngược lại nếu doanh nghiệp trượt thầu thì sẽ không có việc làm, không tạo được thu nhập cho người lao động, hiệu quả kinh doanh giảm sút, nếu kéo dài thì sẽ dẫn đến thua lỗ, phá sản.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang từng bước khẳng định ưu thế của mình, môi trường cạnh tranh ngày càng hoàn chỉnh hơn. Doanh nghiệp xây dựng muốn trúng thầu cần có những năng lực, kinh nghiệm đáp ứng đủ yêu cầu chủ đầu tư đặc biệt là vấn đề giá cả.

Vì vậy, em xin trình bày đề tài tốt nghiệp: “Lập giá dự thầu gói thầu: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Sơn Đồng- Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội”. Ngoài mở đầu và kết luận, đồ án gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về đấu thầu trong doanh nghiệp xây dựng.

Chương 2: Phương pháp lập giá dự thầu.

Chương 3: Lập giá dự thầu cho gói thầu cụ thể.

lap-gia-du-thau-cai-tao-n ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
lap-gia-du-thau-cai-tao-n ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
lap-gia-du-thau-cai-tao-n ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download