Thực tập nghề nghiệp
GVHD: Nguyễn Thị Vân Hường
LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian thực tập tương đối ngắn tại doanh tư nhân nghiệp Sơn Hưng
Trung đã giúp em tiếp xúc với thực tế mở rộng vốn kiến thức của mình, tuuf đó
em có thể về công tac hạch toán sau này.
Để hoàn thành đươc báo cáo thực tập nghề nghiệp này, em xin chân thành
cảm ơn quý Thầy Cô Trường Cao Đẳng Sơn La trong tổ bộ môn khoa kinh tế,
đã tậm tình dậy bảo em trong hai nam học vừa qua.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô Nguyễn Thị Vân Hường là giang
viên hướng dẫn thực tập em,cô đã hết lòng tậm tụy nhiệt tình giúp đỡ em từ khi
em chọn đề tài, hướng dẫn em cách tiếp cận thực tế tại đơn vị đăng ký thực tập
cho đến khi hoàn thành chuyên đề này
Em xin cảm ơn sự quân tâm
nhiệt tình của ban lãnh đạo công ty, đạc biệt là
phòng kế toán đã giúp em đi sâu và hiểu rõ những kiến thức đã học để có thể
hoàn thành báo cáo này tốt hơn.
Tuy nhiên với cách nhìn nhận vẫn đề và khả nang lý luận còn hạn chế nên
việc trình bày chuyên đề chắc chẵn không tránh khởi sai sót, em rất mong nhận
được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và Ban lãnh đạo cùng với
cán bộ nhân
viên trong công ty để chuyên đề của em hoàn thiện hơn.
Qua báo cáo này
em xin kính gửi đến nhà trường, quý thầy giáo và Ban lãnh
đạo công ty cùng toàn thể các anh chi lam việc tại tư nhân Sơn Hưng Trung lời
chúc sức khỏe,
thành đạt và công tác tốt
Em xin chân thành cảm ơn !
Sơn La, Ngày
tháng 7 năm 2012
Sinh viên :
Hạng A Nủ
Thực tập nghề nghiệp
GVHD: Nguyễn Thị Vân Hường
NHẬN XÉT CHẤM ĐIỂM CỦA GVHD
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Thực tập nghề nghiệp
GVHD: Nguyễn Thị Vân Hường
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
TSCĐ :
Tài sản cố định
NG
:
Nguyên giá
SXKD:
Sản xuất kinh doanh
SX
:
Sản xuất
QLDN:
Quản lý doanh nghiệp
DN
:
Doanh nghiệp
DNTN:
Donh nghiệp tư nhân
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:30 PM


<p style="text-align: justify;">Luận văn tốt nghiệp với đề t&agrave;i:&nbsp;Ho&agrave;n thiện c&ocirc;ng t&aacute;c kế to&aacute;n t&agrave;i sản cố định tại doanh nghiệp tư nh&acirc;n Sơn Hưng Trung. Với b&agrave;i luận văn dưới đ&acirc;y hi vọng gi&uacute;p &iacute;ch cho c&aacute;c bạn trong việc t&igrave;m t&agrave;i liệu v&agrave; đề t&agrave;i l&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o tốt nghiệp cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kế to&aacute;n.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Luận văn: Ho&agrave;n thiện c&ocirc;ng t&aacute;c kế to&aacute;n t&agrave;i sản cố định tại doanh nghiệp tư nh&acirc;n Sơn Hưng Trung</h2>
<p style="text-align: center;"><strong>ĐẶT VẪN ĐỀ</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường hiện nay d&atilde; mở ra cho c&aacute;c doanh nghiệp m&ocirc;i trường kinh doanh kh&aacute; thuận lợi đồng thời cũng đặt ra cho c&aacute;c doanh nghiệp những th&aacute;ch thức mới, c&aacute;c doanh nghiệp phải tự biến đổi th&igrave; mới c&oacute; thể tồm tại v&agrave; ph&aacute;t triển được. V&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c kế to&aacute;n trong doanh nghiệp l&agrave; c&ocirc;ng cụ kh&ocirc;ng thể thiếu được trong hệ c&ocirc;ng cụ quản l&yacute; kinh tế, v&agrave; kế to&aacute;n TSCĐ l&agrave; một nội dung quan trọng trong to&agrave;n bộ c&ocirc;ng t&aacute;c kế toan t&agrave;i ch&iacute;nh trong doanh nghiệp.</p>
<p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của nền sản xuất x&atilde; hội v&agrave; sự tiến bộ nhanh ch&oacute;ng của khoa học kỹ thuật, TSCĐ trong nền kinh tế quốc d&acirc;n v&agrave; trong c&aacute;c doanh nghiệp kh&ocirc;ng ngừng đổi mới hiện đại h&oacute;a v&agrave; tăng nhanh ch&oacute;ng về số lượng chất lượng, g&oacute;p phần quan trọng v&agrave;o việc n&acirc;ng cao năng suất lao động v&agrave; chất lượng sản phẩm, điều đ&oacute; đặt ra cho c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; TSCĐ y&ecirc;u cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao.</p>
<p style="text-align: justify;">Xuất ph&aacute;t từ những vấn đề tr&ecirc;n, qua thực tế t&igrave;m hiểu trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực tập tại doanh nghiệp tư nh&acirc;n Sơn Hưng Trung em quyết định chọn đề t&agrave;i: <strong>" Ho&agrave;n thiện c&ocirc;ng t&aacute;c kế to&aacute;n t&agrave;i sản cố định tại doanh nghiệp tư nh&acirc;n Sơn Hưng Trung ''.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Mục đ&iacute;ch, y&ecirc;u cầu v&agrave; phạm vi nghi&ecirc;n cứu</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Mục đ&iacute;ch nghi&ecirc;n cứu</p>
<p style="text-align: justify;">T&igrave;m hiểu thực tế c&ocirc;ng t&aacute;c hạch to&aacute;n TSCĐ tại doanh nghiệp tư nh&acirc;n Sơn Hưng Trung đồng thời l&agrave;m s&aacute;ng tỏ vai tr&ograve; vị tr&iacute; của c&ocirc;ng t&aacute;c hạch to&aacute;n TSCĐ trong hệ thống kế to&aacute;n của c&ocirc;ng ty.</p>
<p style="text-align: justify;">Đưa ra những &yacute; kiến về ưu nhược điểm m&agrave; c&ocirc;ng ty đ&atilde; đạt được v&agrave; c&ograve;n hạn chế. Từ đ&oacute; t&igrave;m ra c&aacute;c giải ph&aacute;p, đưa ra c&aacute;c kiến nghị nhằm ho&agrave;n thiện c&ocirc;ng t&aacute;c hạch to&aacute;n TSCĐ trong hiện tại v&agrave; những năm tiếp theo.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Phạm vi nghi&ecirc;n cứu</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Về kh&ocirc;ng gian: c&ocirc;ng t&aacute;c hạch to&aacute;n TSCĐ tại doanh nghiệp tư nh&acirc;n Sơn Hưng Trung.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Về thời gian: sử dụng số liệu c&ocirc;ng ty trong năm 2010 - 2011.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Phương ph&aacute;p nghi&ecirc;n cứu</strong></p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Phương ph&aacute;p thu thập số liệu</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Phương ph&aacute;p sơ cấp: thu thập c&aacute;c th&ocirc;ng tin từ t&agrave;i liệu tham khảo gi&aacute;o tr&igrave;nh để đảm bảo cơ sở l&yacute; luận v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện đ&uacute;ng với chế độ kế to&aacute;n hiện h&agrave;nh.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Phương ph&aacute;p thứ cấp: thu thập c&aacute;c th&ocirc;ng tin từ ph&ograve;ng kế to&aacute;n, hệ thống sổ s&aacute;ch chứng từ li&ecirc;n quan tới c&ocirc;ng t&aacute;c hạch to&aacute;n TSCĐ.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">2.2. Phương ph&aacute;p ph&acirc;n t&iacute;ch số liệu</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Phương ph&aacute;p ph&acirc;n t&iacute;ch- tổng hợp: tổng hợp c&aacute;c số liệu từ c&aacute;c chứng từ, h&oacute;a đơn thu thập được, ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c số liệu thu thập được.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Phương ph&aacute;p ph&acirc;n t&iacute;ch- so s&aacute;nh: so s&aacute;nh c&ocirc;ng t&aacute;c hạch to&aacute;n TSCĐ giữa l&yacute; luận v&agrave; thực tế c&ocirc;ng ty, so s&aacute;nh c&ocirc;ng t&aacute;c hạch to&aacute;n TSCĐ giữa c&aacute;c năm để đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c hạch to&aacute;n trong năm nghi&ecirc;n cứu.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Phương ph&aacute;p ph&acirc;n t&iacute;ch- dự b&aacute;o: từ những ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; những triển vọng ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p, kiến nghị để ho&agrave;n thiện hơn về c&ocirc;ng t&aacute;c hạch to&aacute;n TSCĐ.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>NỘI DUNG CHUY&Ecirc;N ĐỀ GỒM 3 PHẦN</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chương 1: Cơ Sở L&yacute; luận về kế to&aacute;n TSCĐ.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chương 2: Thực trạng tổ chức kế to&aacute;n TSCĐ tại doanh nghiệp tư nh&acirc;n Sơn Hưng Trung.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chương 3: Một số định hướng nhằm ho&agrave;n thiện c&ocirc;ng t&aacute;c kế to&aacute;n TSCĐ tại doanh nghiệp tư nh&acirc;n Sơn Hưng Trung.</strong></p>
hoan-thien-cong-tac-ke-to ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
hoan-thien-cong-tac-ke-to ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
hoan-thien-cong-tac-ke-to ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download