LUẬN
VĂN:
Văn
hóa và sự
hình thành
nhân
cách
trẻ em
(Trước tuổi
đi
học) ở
nước ta hiện
nay
Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Đại hội Đảng lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi dấu son mới vào
thời kỳ phát triển của cách mạng nước ta, thời kỳ phát triển sức mạnh toàn dân tộc, tiếp
tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì một nước Việt Nam dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Một luận điểm quan trọng của Đảng về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa là "Lấy việc chăm sóc, đào tạo, phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản
cho sự phát triển nhanh và bền vững". Vì vậy, xây dựng con người phát triển hài hòa
toàn diện là mục tiêu hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay và lâu
dài, trong đó chiến lược phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ được xem là nhiệm vụ quan
trọng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời cũng luôn quan tâm đặc biệt tới trẻ em xuất
phát từ yêu cầu của lịch sử và tiền đồ của dân tộc. Điều mà Bác quan tâm nhất là vấn đề
"Trồng người", "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì hạnh phúc trăm năm phải trồng
người". Trồng cây và trồng người đều vì lợi ích dân tộc. Bác nói: "Dạy trẻ cũng như
trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lớn lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau
này các cháu thành người tốt".
Tuổi thơ của các em là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Nhiều nhà nghiên cứu tâm
lý, văn hóa đều cho rằng, trẻ em trước tuổi đi học là giai đoạn khởi đầu của con người
trong cách học ăn, học nói, gọi chung là giai đoạn "học làm người".
Chính vì vậy, nhà văn hóa học người Nga A.Be-lích gọi "tuổi ấu thơ là một hiện
tượng văn hóa", GS.TS Hồ Ngọc Đạigọi là "văn hóa tuổi ấu thơ", v.v...
Chúng ta biết rằng, một đứa trẻ khi mới ra đời, nó còn là một sinh thể mang
thuộc tính tự nhiên có chứa đựng những dự trữ tiềm năng người. Sinh thể ấy được nuôi
dưỡng trong môi trường người thì nó trở thành nhân cách, thành con người xã hội, con
người văn hóa. Đó là quá trình "dạy học làm Người": Người lớn trao truyền, trẻ em tiếp
nhận văn hóa, nhà nhân học văn hóa Hoa Kỳ, M.J Herskovits gọi là quá trình "nhập
thân văn hóa" (Endoculturation).
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là khả năng, năng khiếu và kỹ năng của con
người không phải là bẩm sinh, chỉ có một tố chất nhất định nào đó là tiền đề về sinh
học. Còn để hình thành nhân cách trở thành con người văn hóa, trẻ em phải lĩnh hội các
giá trị và chuẩn mực văn hóa, những khuôn mẫu hành vi trong quá trình hoạt động có sự
tham gia của người lớn với tư cách là "người môi giới" hay "người tổ chức giáo dục".
Trẻ em là tương lai của đất nước. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam là nước
đầu tiên ở Đông Nam á và là nước thứ hai trên thế giới đã phê chuẩn và cam kết thực
hiện
công
ước
về
Quyền
trẻ
em do
Đại
hội
đồng
Liên
hợp
quốc
thông qua
ngày
12/08/1991.
Như vậy, việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được pháp luật bảo vệ nhằm
đảm bảo cho trẻ em được chăm sóc sức khỏe, được vui chơi bổ ích, được giáo dục học
hành, tạo điều kiện cho trẻ phát triển lành mạnh, có tương lai tốt đẹp.
Với những lý do vừa nêu trên, chúng tôi lựa chọn đề tài "Văn hóa và sự hình
thành nhân cách trẻ em (Trước tuổi đi học) ở nước ta hiện nay" làm luận văn tốt
nghiệp cao học, chuyên ngành lý luận và lịch sử văn hóa. (Trong luận văn này, thuật
ngữ "nhân cách trẻ em" xin được hiểu là "trẻ em trước tuổi đi học", "quá trình nhập thân
văn hóa", hay còn gọi là "văn hóa tuổi ấu thơ" - Chú thích của tác giả).
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:39 PM


Với đề tài nghiên cứu: Văn hóa và sự hình thành nhân cách trẻ em (Trước tuổi đi học) ở nước ta hiện nay, bài luận văn tốt nghiệp cao học ngành Tâm lý này có thể giúp các bạn sinh viên đang cần tìm đề tài và tài liệu tham khảo cho bài khóa luận, đồ án tốt nghiệp sắp tới của mình. Chúc các bạn được đánh giá cao qua bài khóa luận tốt nghiệp này.


Luận văn cao học: Văn hóa và sự hình thành nhân cách trẻ em trước tuổi đi học ở nước ta hiện nay


Mở đầu


1. Lý do chọn đề tài


Đại hội Đảng lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi dấu son mới vào thời kỳ phát triển của cách mạng nước ta, thời kỳ phát triển sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Một luận điểm quan trọng của Đảng về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là "Lấy việc chăm sóc, đào tạo, phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững".


Vì vậy, xây dựng con người phát triển hài hòa toàn diện là mục tiêu hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay và lâu dài, trong đó chiến lược phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ được xem là nhiệm vụ quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời cũng luôn quan tâm đặc biệt tới trẻ em xuất phát từ yêu cầu của lịch sử và tiền đồ của dân tộc. Điều mà Bác quan tâm nhất là vấn đề "Trồng người", "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì hạnh phúc trăm năm phải trồng người". Trồng cây và trồng người đều vì lợi ích dân tộc. Bác nói: "Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lớn lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt". Tuổi thơ của các em là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý, văn hóa đều cho rằng, trẻ em trước tuổi đi học là giai đoạn khởi đầu của con người trong cách học ăn, học nói, gọi chung là giai đoạn "học làm người".


Chính vì vậy, nhà văn hóa học người Nga A.Be-lích gọi "tuổi ấu thơ là một hiện tượng văn hóa", GS.TS Hồ Ngọc Đại gọi là "văn hóa tuổi ấu thơ", v.v... Chúng ta biết rằng, một đứa trẻ khi mới ra đời, nó còn là một sinh thể mang thuộc tính tự nhiên có chứa đựng những dự trữ tiềm năng người. Sinh thể ấy được nuôi dưỡng trong môi trường người thì nó trở thành nhân cách, thành con người xã hội, con người văn hóa. Đó là quá trình "dạy học làm Người": Người lớn trao truyền, trẻ em tiếp nhận văn hóa, nhà nhân học văn hóa Hoa Kỳ, M.J Herskovits gọi là quá trình "nhập thân văn hóa" (Endoculturation).


Điều quan trọng cần nhấn mạnh là khả năng, năng khiếu và kỹ năng của con người không phải là bẩm sinh, chỉ có một tố chất nhất định nào đó là tiền đề về sinh học. Còn để hình thành nhân cách trở thành con người văn hóa, trẻ em phải lĩnh hội các giá trị và chuẩn mực văn hóa, những khuôn mẫu hành vi trong quá trình hoạt động có sự tham gia của người lớn với tư cách là "người môi giới" hay "người tổ chức giáo dục".


Trẻ em là tương lai của đất nước. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam á và là nước thứ hai trên thế giới đã phê chuẩn và cam kết thực hiện công ước về Quyền trẻ em do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 12/08/1991. Như vậy, việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được pháp luật bảo vệ nhằm đảm bảo cho trẻ em được chăm sóc sức khỏe, được vui chơi bổ ích, được giáo dục học hành, tạo điều kiện cho trẻ phát triển lành mạnh, có tương lai tốt đẹp.


Với những lý do vừa nêu trên, chúng tôi lựa chọn đề tài: "Văn hóa và sự hình thành nhân cách trẻ em (Trước tuổi đi học) ở nước ta hiện nay" làm luận văn tốt nghiệp cao học, chuyên ngành lý luận và lịch sử văn hóa. (Trong luận văn này, thuật ngữ "nhân cách trẻ em" xin được hiểu là "trẻ em trước tuổi đi học", "quá trình nhập thân văn hóa", hay còn gọi là "văn hóa tuổi ấu thơ" - Chú thích của tác giả). Đã có nhiều cách tiếp cận nghiên cứu văn hóa, đề tài luận văn sẽ đi theo hướng tiếp cận liên ngành (tâm lý, xã hội, văn hóa...) để nghiên cứu vấn đề vừa nêu trên.


2. Tình hình nghiên cứu của đề tài


Trong tài liệu bằng tiếng Việt đã công bố mà chúng tôi biết được hiện chưa có công trình nào nghiên cứu trọn vẹn vấn đề "Văn hóa và sự hình thành nhân cách trẻ em (trước tuổi đi học) ở nước ta". Đương nhiên, đã có những bài viết đăng trên tạp chí, báo, hoặc những báo cáo khoa học tại các hội thảo, chương sách viết về tuổi ấu thơ từ các góc độ tâm lý, xã hội học, tôn giáo...


.pdf van-hoa-va-su-hinh-thanh- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf van-hoa-va-su-hinh-thanh- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download