bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:34 PM | Lần xem 155 | Lần tải 0
Lời bài hát: Vì Ai Vì Anh
Tác giả: Đỗ Hiếu – Đông Nhi
Xin cho em giây phút yên bình đừng nói thêm chi lời yêu
Em đã sống trong hy vọng vụt mất anh đâu nghĩ suy
Sẽ chẳng tiếc thương mong chờ đành chôn vùi vào quá khứ
Ngày ấy cứ ngỡ đắm say một đời nào hay tình anh đổi trao.
Chắc đến lúc ta nên dừng lại đừng nghe nhịp tim của mình
Có thổn thức bao đêm dài kề vai mà vẫn hững hờ
Em sẽ bước trên con đường dài một mai chẳng còn chung lối
Và đốt cháy hết yêu dấu hôm nào mà anh vô tâm đánh mất.
Đừng thương tiếc gì khi ân tình xưa đã mãi mãi xa tầm tay
Đừng níu kéo chi môi hôn hờn ghen nhạt phai vì ai thay đồi
Thời gian sẽ qua khi ta lặng im để xóa đi bao vết thương
Còn vương vấn chi thôi lau bờ mi tìm cho đôi ta lối riêng của mình.
Rap
Hãy quay mặt đi và con tim đầy hững hờ
Cất bước, cất bước đi để chia ly đầy bất ngờ
Em sẽ thôi vì anh,sẽ thôi không mộng mơ
Sẽ không còn chờ,
Vứt hết vứt hết đi.
Để yêu thương là vô bờ
Cố nhắc cố quên đi, nước mắt sẽ khô
Và hãy xem tình ta là giấc mơ
I dont wanna think goodbye babe
I dont wanna think goobye babe.
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:34 PM


<p style="text-align: justify;"><strong>Lời b&agrave;i h&aacute;t V&igrave; Ai V&igrave; Anh (Stop Loving you) l&agrave; lời b&agrave;i h&aacute;t m&agrave; ca sĩ Đ&ocirc;ng Nhi đồng s&aacute;ng t&aacute;c, đ&atilde; được tr&igrave;nh b&agrave;y trong đ&ecirc;m liveshow 6 chương tr&igrave;nh The Remix - H&ograve;a &acirc;m &aacute;nh s&aacute;ng 2015. Ca kh&uacute;c c&oacute; t&ecirc;n tiếng Anh l&agrave; Stop Loving You, hứa hẹn sẽ l&agrave; một b&agrave;i hit nữa của nữ ca sĩ trẻ Đ&ocirc;ng Nhi. Mời c&aacute;c b&agrave;i tải lời b&agrave;i h&aacute;t v&agrave; lắng nghe ca kh&uacute;c.</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Lời b&agrave;i h&aacute;t V&igrave; Ai V&igrave; Anh&nbsp;</strong></h2>
<h3 style="text-align: center;"><strong>V&igrave; ai v&igrave; anh - Đ&ocirc;ng Nhi&nbsp;<br />(Stop Loving You)</strong></h3>
<h3 style="padding-left: 30px;"><strong>S&aacute;ng t&aacute;c: Đỗ Hiếu - Đ&ocirc;ng Nhi&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">Xin cho em gi&acirc;y ph&uacute;t y&ecirc;n b&igrave;nh đừng n&oacute;i th&ecirc;m chi lời y&ecirc;u<br />Em đ&atilde; sống trong hy vọng vụt mất anh đ&acirc;u nghĩ suy<br />Sẽ chẳng tiếc thương mong chờ đ&agrave;nh ch&ocirc;n v&ugrave;i v&agrave;o qu&aacute; khứ<br />Ng&agrave;y ấy cứ ngỡ đắm say một đời n&agrave;o hay t&igrave;nh anh đổi trao.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">Chắc đến l&uacute;c ta n&ecirc;n dừng lại đừng nghe nhịp tim của m&igrave;nh<br />C&oacute; thổn thức bao đ&ecirc;m d&agrave;i kề vai m&agrave; vẫn hững hờ<br />Em sẽ bước tr&ecirc;n con đường d&agrave;i một mai chẳng c&ograve;n chung lối<br />V&agrave; đốt ch&aacute;y hết y&ecirc;u dấu h&ocirc;m n&agrave;o m&agrave; anh v&ocirc; t&acirc;m đ&aacute;nh mất.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">Đừng thương tiếc g&igrave; khi &acirc;n t&igrave;nh xưa đ&atilde; m&atilde;i m&atilde;i xa tầm tay<br />Đừng n&iacute;u k&eacute;o chi m&ocirc;i h&ocirc;n hờn ghen nhạt phai v&igrave; ai thay đồi<br />Thời gian sẽ qua khi ta lặng im để x&oacute;a đi bao vết thương<br />C&ograve;n vương vấn chi th&ocirc;i lau bờ mi t&igrave;m cho đ&ocirc;i ta lối ri&ecirc;ng của m&igrave;nh.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>Rap</strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">H&atilde;y quay mặt đi v&agrave; con tim đầy hững hờ<br />Cất bước, cất bước đi để chia ly đầy bất ngờ<br />Em sẽ th&ocirc;i v&igrave; anh,sẽ th&ocirc;i kh&ocirc;ng mộng mơ<br />Sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n chờ,<br />Vứt hết vứt hết đi.<br />Để y&ecirc;u thương l&agrave; v&ocirc; bờ<br />Cố nhắc cố qu&ecirc;n đi, nước mắt sẽ kh&ocirc;<br />V&agrave; h&atilde;y xem t&igrave;nh ta l&agrave; giấc mơ<br />I dont wanna think goodbye babe<br />I dont wanna think goobye babe.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>Cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; theo d&otilde;i!</strong></p>
Loi-bai-hat-Vi-Ai-Vi-Anh. ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Loi-bai-hat-Vi-Ai-Vi-Anh. ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Loi-bai-hat-Vi-Ai-Vi-Anh1 ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download